ถวายมุทิตาสักการะแด่พระเมธีธรรมาจารย์ ได้รับพระราชทานสัญญาบัตรตั้งสมณศักดิ์ เป็นพระราชวัชรสารบัณฑิต

บุคลากรและลูกจ้าง กองกลาง สำนักงานอธิการบดีกราบถวายมุทิตาสักการะแด่ พระเมธีธรรมาจารย์, รศ.ดร. รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา ในการที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มีพระบรมราชโองการโปรดพระราชทานสัญญาบัตรตั้งสมณศักดิ์ เป็น พระราชวัชรสารบัณฑิต  ไพศาลพัฒนกิจจาทร  มหาคณิสสร บวรสังฆาราม คามวาสี

 

*Cr. รูปภาพ : https://www.mcu.ac.th/news/detail/40152