ประกาศมหาวิทยาลัย เรื่องผลการคัดเลือกผลงานแนววิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศด้านการจัดการความรู้ ประจำปี ๒๕๖๔ รางวัลขวัญใจประชาคม

ประกาศ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

เรื่อง ผลการคัดเลือกผลงานแนววิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศด้านการจัดการความรู้ ประจำปี ๒๕๖๔

รางวัล ขวัญใจประชาคม

ที่ส่วนงาน ชื่อผลงานVotesดาวน์โหลดเกียรติบัตร
1วิทยาลัยสงฆ์พุทธปัญญาศรีทวารวดีศูนย์วิสาหกิจทวารวดีชนะเลิศ รางวัลขวัญใจประชาคมClick!
2วิทยาเขตนครสวรรค์หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการสอนสังคมศึกษา (วิชาชีพครู)รองชนะเลิศอันดับหนึ่ง รางวัลขวัญใจประชาคมClick!
3วิทยาลัยสงฆ์พุทธโสธรคู่มือการใช้ Google Workspace: สื่อการสอนออนไลน์รองชนะเลิศ อันดับสอง รางวัลขวัญใจประชาคมClick!
4คณะสังคมศาสตร์แนวปฏิบัติที่ดีในการบริหารจัดการ วารสาร มจร สังคมศาสตร์ปริทรรศน์รองชนะเลิศ อันดับสาม รางวัลขวัญใจประชาคมClick!
5สำนักทะเบียนและวัดผลการพัฒนาการจัดทำบัตรนิสิตออนไลน์มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยรองชนะเลิศ อันดับสี่ รางวัลขวัญใจประชาคมClick!
6วิทยาเขตนครศรีธรรมราชกระบวนการปฏิบัติการบริหารการเรียนการสอนสู่ความเป็นเลิศตามเป้าหมายภายใต้ชีวิตวิถีใหม่...การเรียนการสอนรูปแบบออนไลน์ หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต มจร วิทยาเขตนครศรีธรรมราชได้รับรางวัลชมเชย ขวัญใจประชาคม Click!
7คณะครุศาสตร์ต้นแบบการจัดประชุมวิชาการ Virtual Conference เพื่อการตีพิมพ์ผลงานในระดับนานาชาติได้รับรางวัลชมเชย ขวัญใจประชาคมClick!
8วิทยาลัยสงฆ์มหาสารคามกระบวนการจัดประชุมสำนักงานวิทยาลัยสงฆ์มหาสารคาม มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยได้รับรางวัลชมเชย ขวัญใจประชาคมClick!
9วิทยาลัยสงฆ์ชัยภูมิการใช้งานแอพพลิเคชั่นสำหรับการเรียนการสอนยุคใหม่ได้รับรางวัลชมเชย ขวัญใจประชาคมClick!
10วิทยาเขตขอนแก่นApplication MCUKKได้รับรางวัลชมเชย ขวัญใจประชาคมClick!

*ดาวน์โหลดเอกสารประกาศ