วันอาทิตย์, มิถุนายน 13

กองกลางรายงานผลการดำเนินงาน Work From Home

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +

กองกลางรายงานผลการดำเนินงาน Work Form Home

          วันศุกร์ที่ ๒๑ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ เวลา ๑๔.๕๐ น. พระเดชพระเดชพระคุณ พระเทพปวรเมธี, รศ.ดร. รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร เมตตาให้ผู้บริหาร เจ้าหน้าที่กองกลาง สำนักงานอธิการบดี นำเสนอผลการปฏิบัติงานในช่วงวิกฤตการณ์แพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด 19 ผ่านระบบออนไลน์

            ในการนี้ผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ได้นำเสนอผลการปฏิบัติงานตามภารปฏิบัติงานตามภารกิจของส่วนงาน การแก้ไขข้อขัดข้องจากการปฏิบัติงานโดยการปฏิบัติงาน ณ ที่พำนักอาศัย และสลับการมาปฏิบัติงาน ณ สำนักงาน ตามนโยบายของมหาวิทยาลัย
           พระเดชพระคุณพระเทพปวรเมธี รศ.ดร. เมตตาชื่นชมการปฏิบัติงาน ที่มีการเตรียมการนำเสนอข้อมูลอย่างเป็นรูปธรรม พร้อมทั้งให้กำลังใจ และมอบนโยบายเพื่อเสริมประสิทธิภาพ ๖ ประการ คือ
           ๑. ยกระดับการทำงานแบบมืออาชีพ
          ๒. คิดงานนอกเหนือจากงานที่มีอยู่
          ๓. พัฒนาสร้างหลักสูตรออนไลน์
          ๔. แรงบันดาลใจ
          ๕. จัดลำดับความสำคัญของงาน และเงือ่นไขเวลา
          ๖. กองกลางเป็นใจกลางของการรักษาระบบ
         ในนามผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่กองกลาง กราบขอบพระคุณในเมตตาและกำลังใจ ซึ่งจะช่วยผลักดันให้ครอบครัวกองกลาง ปฏิบัติงานสนองนโยบายอย่างเต็มความสามารถ 

ภาพบรรยากาศการรายงานของผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่กองกลาง
Share.