วันอาทิตย์, มิถุนายน 13

ประกาศมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เรื่อง มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส ๒๐๑๙ (COVID-19) (ฉบับที่ ๙)

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +

ประกาศมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

เรื่อง มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) (ฉบับที่ ๙)

ตามที่ได้มีประกาศมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เรื่อง มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) (ฉบับที่ ๘) ลงวันที่ ๓๐ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๔ ดังทราบแล้ว นั้น

เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) มีแนวโน้มทวีความรุ่นแรงและขยายวงกว้างมากยิ่งขึ้น โดยเฉพาะในเขตพื้นที่ตั้งของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ซึ่งมีความเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19)

เพื่อความปลอดภัยของผู้บริหาร บุคลากร ลูกจ้างและนิสิตของมหาวิทยาลัย ในการป้องกันหรือหลีกเลี่ยงความเสี่ยงจากการติดเชื้อไวรัสดังกล่าว จึงออกประกาศ เรื่อง มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙
(COVID-19) (ฉบับที่ ๙) เป็นแนวปฏิบัติ ดังต่อไปนี้

๑.ให้ขยายระยะเวลาการปฏิบัติงาน ณ สถานที่พักอาศัยของตนเอง (Work from home) ตามประกาศมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เรื่อง มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) (ฉบับที่ ๘) ออกไปจนถึงวันที่ ๓๑ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๔

๒.ให้จัดการเรียนการสอน การสอบ การประชุม การอบรม การสัมมนาและการจัดกิจกรรมต่างๆ ดำเนินการในรูปแบบออนไลน์ ยกเว้นกรณีที่มีความจำเป็นอย่างยิ่งที่ไม่สามารถดำเนินการในรูปแบบออนไลน์ได้ ให้เสนอหัวหน้าส่วนงานพิจารณาอนุมัติตามที่เห็นสมควร โดยต้องปฏิบัติตามมาตรการทางด้านสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด

๓.ให้ทุกส่วนงานทั้งส่วนกลางและภูมิภาค ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) ของศูนย์บริหารสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (ศบค.) กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) และมาตรการของมหาวิทยาลัยอย่างเคร่งครัด

กรณีที่มีปัญหาหรือข้อขัดข้องในการปฏิบัติตามประกาศนี้ ให้ประธานคณะกรรมการศูนย์ควบคุมและป้องกันการระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) หรือ ศปค. มจร เป็นผู้วินิจฉัยชี้ขาด

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้ เป็นต้นไป จนกว่าจะมีประกาศเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอื่น

ประกาศ ณ วันที่ ๑๕ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๔

*แหล่งข่าว : https://www.mcu.ac.th/news/detail/35425

*ดาวน์โหลดเอกสารประกาศนี้

Share.