ในวันพุธที่ 29 พ.ค.2562 เวลา 16.00 น. พระราชวรเมธี รศ.ดร. รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร ได้ทดลองใช้ระบบสารบรรณอิเลคทรอนิคส์

โดยมีพระมหาสาธิต สาธิโต ผอ.กองกลาง และคณะ ถวายข้อมูลความรู้การใช้งานระบบดังกล่าว ทั้งนี้ มีพระครูสิริสารบัณฑิต ผอ.สำนักงานสภามหาวิทยาลัยและเจ้าหน้าที่ร่วมศึกษาเรียนรุ้การใช้ระบบด้วย ปัจจุบัน มหาวิทยาลัยมีนโยบายใช้งานระบบสารบรรณอิเลคทรอนิคส์ทั้งองค์กรเชื่อมโยงส่วนงานทั่วประเทศแล้ว เป็นการปรับปรุงระบบบริหารจัดการด้านเอกสารทำให้ประหยัดทรัพยากรและเอื้อต่อการปฏิบัติงานของผู้บริหารทุกระดับ ผู้บริหาร/ส่วนงานใดต้องการอบรมการใช้งานระบบเพิ่มเติม ติดต่อได้ที่ ผอ.กองกลาง ตลอดเวลา