ผลการจับฉลากผู้สมัครรับเลือกตั้งกรรมการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ฝ่ายสมาชิก ปี ๒๕๖๗-๒๕๖๙

วันพฤหัสบดี ที่ ๑๖ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๖ เวลา ๑๓.๐๐ น. พระครูศรีสิทธิบัณฑิต, ดร.ผู้อำนวยการสำนักทะเบียนและวัดผล กรรมการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพฯ ฝ่ายมหาวิทยาลัย รองประธานอนุกรรมการอำนวยการเลือกตั้งและคณะกรรมการดำเนินการเลือกตั้งกรรมการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ฝ่ายสมาชิก เป็นประธานพิธีจับฉลากหมายเลขผู้ลงรับสมัครเลือกตั้งกรรมการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ฝ่ายสมาชิก ประจำปี ๒๕๖๗ – ๒๕๖๙ ณ ห้องประชุมสำนักหอสมุดและเทคโนโลยีสารสนเทศ ชั้น ๔ และห้องประชุมออนไลน์ ZOOM

นำเสนอรายงานโดย พระมหาสาธิต สาธิโต, ดร. ผู้อำนวยการส่วนเทคโนโลยีสารสนเทศ กรรมการและเลขานุการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพฯ อนุกรรมการและเลขานุการอำนวยการเลือกตั้งและคณะกรรมการดำเนินการเลือกตั้ง
สาระสำคัญในการประชุมเพื่อจับฉลากหมายเลขผู้ลงรับสมัครเลือกตั้งกรรมการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ฝ่ายสมาชิก ประจำปี ๒๕๖๗ – ๒๕๖๙ และให้เป็นไปตามข้อบังคับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพฯ
รายชื่อผู้มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้ง คณะกรรมการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ฝ่ายสมาชิกประจำปี ๒๕๖๗ – ๒๕๖๙ ดังนี้
๑. ผศ.ดร.ยุทธนา ปราณีต หมายเลข ๓
๒. ผศ.ดร.ปัญญา คล้ายเดช หมายเลข ๒
๓. รศ.ดร.อภิรมย์ สีดาคำ หมายเลข ๑
๔. นางสาวณัชชา ณัฐโชติภคิน หมายเลข ๔
๕. นายสุชญา ศิริธัญภร หมายเลข ๕
๖. ดร.ศุภณัฐ เจริญสุข หมายเลข ๖

ภาพบรรยากาศการจับฉลาก

*แหล่งข่าว : https://pvd.mcu.ac.th/?p=1212