ประกาศ ผลการสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นบุคลากรของมหาวิทยาลัย

ประกาศมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

เรื่อง ผลการสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นบุคลากรของมหาวิทยาลัย

*****************************

ㅤㅤㅤㅤอาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๒๗ (๔) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๔๐ และมติคณะกรรมการดำเนินการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นบุคลากรของมหาวิทยาลัย ประเภทคณาจารย์ประจำ ในคราวประชุมครั้งที่ ๘/๒๕๖๖  ประเภทคณาจารย์ลูกจ้าง ในคราวประชุมครั้งที่ ๙/๒๕๖๖  ประเภทเจ้าหน้าที่ลูกจ้าง ในคราวประชุมครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๖ วันอังคารที่ ๖ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๖ และประเภทเจ้าหน้าที่ประจำ ในคราวประชุมครั้งที่ ๑๑/๒๕๖๖ วันพุธที่ ๗ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๖ จึงออกประกาศผลการสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นบุคลากรของมหาวิทยาลัย

  • ประเภทคณาจารย์ประจำ และประเภทเจ้าหน้าที่ประจำ รวมจำนวน ๑๖ รูปหรือคน ประกอบด้วย

ก. กลุ่มตำแหน่ง ประเภทคณาจารย์ประจำ จำนวน ๕ รูปหรือคน

สังกัด            ตำแหน่ง                             เลขที่             ผู้ผ่านการสอบคัดเลือก

โรงเรียนบาลีเตรียมอุดมศึกษา

ㅤㅤㅤㅤอาจารย์                             ๓๔๑๑๐๑๒       นายศราวุฒิ จำวัน

ㅤㅤㅤㅤอาจารย์                              ๓๔๑๑๐๐๑       -ไม่มีผู้สมัครสอบ-

โรงเรียนบาลีสาธิตศึกษา

ㅤㅤㅤㅤอาจารย์                             ๓๔๓๑๐๐๕       พระมหาศักดิ์สิทธิ์ สุเมธโส/ตุ่นคำน้อย

สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์  

ㅤㅤㅤㅤนักวิจัย                              ๐๖๑๑๐๐๕       -ไม่มีผู้สมัครสอบ-

ภาควิชาเศรษฐศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์

ㅤㅤㅤㅤอาจารย์                             ๐๕๓๑๐๐๒       -ไม่มีผู้สมัครสอบ-

วิทยาลัยสงฆ์สุรินทร์ วิทยาเขตสุรินทร์

ㅤㅤㅤㅤอาจารย์                             ๑๓๖๑๐๐๘       นางมีนา ทนคง ฮามิลตัน

วิทยาลัยสงฆ์พุทธปัญญาศรีทวารวดี      

ㅤㅤㅤㅤ อาจารย์                             ๑๕๘๑๐๐๔       -ไม่มีผู้เหมาะสม-

หลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพระพุทธศาสนา วิทยาลัยสงฆ์เชียงราย

ㅤㅤㅤㅤอาจารย์                             ๑๔๙๑๐๐๒       นายเสพบัณฑิต โหน่งบัณฑิต

ㅤㅤㅤㅤอาจารย์                             ๑๔๙๑๐๐๙       พระครูธีรศาสน์ไพศาล (ไพสน/ธีรปญฺโญโสลา)

หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต วิทยาลัยสงฆ์เชียงราย

ㅤㅤㅤㅤอาจารย์                             ๑๔๙๑๐๐๑       -ไม่มีผู้สมัครสอบ-

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ วิทยาลัยสงฆ์เชียงราย 

ㅤㅤㅤㅤอาจารย์                             ๑๔๙๑๐๐๘       -ไม่มีผู้สมัครสอบ-

ข. กลุ่มตำแหน่ง ประเภทเจ้าหน้าที่ประจำ จำนวน ๑๑ รูปหรือคน

สังกัด            ตำแหน่ง                             เลขที่             ผู้ผ่านการสอบคัดเลือก

กองกลาง สำนักงานอธิการบดี

ㅤㅤㅤㅤนักจัดการงานทั่วไป                 ๐๐๒๒๐๐๕       -ไม่มีผู้เหมาะสม-

กองอาคารสถานที่และยานพาหนะ         

ㅤㅤㅤㅤนักจัดการงานทั่วไป                 ๐๐๒๒๐๐๓       นางสาวพรชิตา หนองถนัน

กองวิเทศสัมพันธ์

ㅤㅤㅤㅤนักวิชาการศึกษา                    ๐๐๗๒๐๐๖       นายลิขิต บุญละคร

กองกิจการวิทยาเขต

ㅤㅤㅤㅤนักวิเคราะห์นโยบายและแผน      ๐๑๐๒๐๐๒       นางสาวทัศนีย์ อะโรคา

สำนักงานพระสอนศีลธรรม

ㅤㅤㅤㅤนักวิชาการศึกษา                    ๐๑๒๒๐๐๘       นายภูวนัย ปริศนา

สำนักงานคณบดี คณะมนุษยศาสตร์

ㅤㅤㅤㅤ นักวิชาการศึกษา                    ๐๔๑๒๐๐๒       พระธัชฑล รกฺขิโต/อัตรัง

ส่วนงานบริหาร สำนักส่งเสริมพระพุทธศาสนาและบริการสังคม     

ㅤㅤㅤㅤนักจัดการงานทั่วไป                 ๐๘๑๒๐๐๑       นางสาวจันทร์ฉาย สีสมยา

ส่วนเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักหอสมุดและเทคโนโลยีสารสนเทศ  

ㅤㅤㅤㅤนักวิชาการคอมพิวเตอร์             ๐๗๓๒๐๐๕       -ไม่มีผู้สมัครสอบ-

ส่วนงานบริหาร สำนักงานวิทยาเขตหนองคาย

ㅤㅤㅤㅤนักวิเคราะห์นโยบายและแผน      ๑๑๐๒๐๑๐       -ไม่มีผู้สมัครสอบ-

สำนักงานวิชาการ วิทยาเขตนครศรีธรรมราช

ㅤㅤㅤㅤนักวิชาการศึกษา                    ๑๑๙๒๐๐๕       -ไม่มีผู้ผ่านการสอบข้อเขียน-

วิทยาเขตขอนแก่น

ㅤㅤㅤㅤนักจัดการงานทั่วไป                 ๑๒๑๓๐๐๒       นายสุทธิพงษ์ อุพลเถียร

สำนักงานวิทยาลัย วิทยาลัยสงฆ์สุรินทร์  

ㅤㅤㅤㅤนักวิชาการศึกษา                    ๑๓๖๒๐๐๒       พระมหามานะ ปิยภาณี/สายศร

สำนักงานวิทยาเขต วิทยาเขตสุรินทร์

ㅤㅤㅤㅤนักวิชาการศึกษา                    ๑๓๔๒๐๐๖       นางสาวจิรารัตน์ พิมพ์ประเสริฐ

ㅤㅤㅤㅤนักวิชาการพัสดุ                     ๑๓๔๒๐๐๓       -ไม่มีผู้สมัครสอบ-

วิทยาลัยสงฆ์บุรีรัมย์

ㅤㅤㅤㅤนักจัดการงานทั่วไป                 ๑๔๔๒๐๐๑       พระสมพร อนาลโย/สะอิ้งรัมย์

วิทยาลัยสงฆ์อุทัยธานี

ㅤㅤㅤㅤนักวิชาการการเงินและบัญชี        ๐๘๒๒๐๑๒       นางสาวเบญจวรรณ สะอาด

 

  • ประเภท คณาจารย์ลูกจ้างและประเภท เจ้าหน้าที่ลูกจ้าง รวมจำนวน ๑๖ รูปหรือคน ประกอบด้วย

ก. กลุ่มตำแหน่ง ประเภทคณาจารย์ลูกจ้าง จำนวน ๖ รูปหรือคน

สังกัด   ตำแหน่ง                            เลขที่                       ผู้ผ่านการสอบคัดเลือก

หลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสันติศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย

ㅤㅤㅤㅤอาจารย์                             ๑๐๑๑๐๐๑                 นายสมบัติ วงศ์กำแหง

หลักสูตรพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพุทธนวัตกรรมการสื่อสาร บัณฑิตวิทยาลัย

ㅤㅤㅤㅤอาจารย์                             ๑๐๑๗๐๐๕                 นางสาวกนกวรรณ กรุณาฤทธิโยธิน

หลักสูตรพุทธศาสตรดุษฏีบัณฑิต สาขาวิชาสันติศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย

ㅤㅤㅤㅤอาจารย์                             ๑๐๑๑๐๐๓                -ไม่มีผู้สมัครสอบ-

หลักสูตร พธ.บ. สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ภาควิชาบริหารการศึกษา คณะครุศาสตร์

ㅤㅤㅤㅤอาจารย์                              ๐๓๓๗๐๑๐                 พระมหาวัฒนา โชติธมฺโม/โลสันตา

ภาควิชาหลักสูตรและการสอน คณะครุศาสตร์

ㅤㅤㅤㅤอาจารย์                             ๐๓๔๗๐๒๗                 นางสาวสุวรา นาคยศ

หลักสูตรบัณฑิตศึกษา ภาควิชารัฐศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์

ㅤㅤㅤㅤอาจารย์                              ๐๕๒๑๐๒๓                    -ไม่มีผู้สมัครสอบ-

หลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพระพุทธศาสนา วิทยาเขตเชียงใหม่

ㅤㅤㅤㅤอาจารย์                             ๑๒๔๗๐๒๖                 พระมหาธณัชพงศ์ สุพฺรหฺมปญฺโญ/คิดอ่าน

หลักสูตรสังคมสงเคราะห์ศาสตรบัณฑิต วิทยาเขตเชียงใหม่

ㅤㅤㅤㅤอาจารย์                             ๑๒๔๗๐๓๐                 นายกิตติ์ ขวัญนาค

ข. กลุ่มตำแหน่ง ประเภทเจ้าหน้าที่ลูกจ้าง จำนวน ๑๐ รูปหรือคน

สังกัด   ตำแหน่ง                             เลขที่                       ผู้ผ่านการสอบคัดเลือก

กองกลาง สำนักงานอธิการบดี

ㅤㅤㅤㅤนักจัดการงานทั่วไป                 ๐๐๑๘๐๐๔                 -ไม่มีผู้ผ่านการสอบข้อเขียน-

กองกิจการนิสิต สำนักงานอธิการบดี

ㅤㅤㅤㅤนักจัดการงานทั่วไป                 ๐๐๖๙๐๐๔                 พระคุณากร ปิยจาโร/กุลวงษ์

กองอาคารสถานที่และยานพาหนะ

ㅤㅤㅤㅤนายช่างเทคนิค                      ๐๑๕๙๐๐๓                -ไม่มีผู้สมัครสอบ-

กองวิเทศสัมพันธ์         

ㅤㅤㅤㅤนักจัดการงานทั่วไป                 ๐๐๘๘๐๐๑                 พระมหาชัยพร อมรปญฺโญ/ฤทธิ์กระจ่าง

สำนักงานพระสอนศีลธรรม       

ㅤㅤㅤㅤนักจัดการงานทั่วไป                 ๐๑๒๘๐๐๖                 นายกันเตยภัทร สีวงค์ดี

ㅤㅤㅤㅤนักจัดการงานทั่วไป                 ๐๑๒๘๐๐๗                 พระธนภูมิ สมจิตฺโต/มะโนนันทิ

ㅤㅤㅤㅤนักจัดการงานทั่วไป                 ๐๑๒๘๐๐๙                 นายเกรียงไกร บุปผามาลา

ㅤㅤㅤㅤนักวิชาการการเงินและบัญชี        ๐๑๒๘๐๑๒                -ไม่มีผู้สมัครสอบ-

ภาควิชาหลักสูตรและการสอน คณะครุศาสตร์

ㅤㅤㅤㅤนักจัดการงานทั่วไป                 ๐๓๔๘๐๐๕                 นายเฉลิมชัย แก้วกัณหา

ㅤㅤㅤㅤนักจัดการงานทั่วไป           ๐๓๔๘๐๐๗                -ไม่มีผู้ผ่านการสอบข้อเขียน-

ㅤㅤㅤㅤนักจัดการงานทั่วไป                 ๐๓๔๘๐๐๖                -ไม่มีผู้สมัครสอบ-

หลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาสันติศึกษา

ㅤㅤㅤㅤนักจัดการงานทั่วไป                 ๐๑๑๘๐๑๓                 พระสมพร ปสนฺโน/หลังแก้ว

หลักสูตรพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาสันติศึกษา

ㅤㅤㅤㅤนักจัดการงานทั่วไป                 ๐๑๑๘๐๑๔                 นายธเนศ ทองอ้ม

สำนักงานคณบดี คณะพุทธศาสตร์

ㅤㅤㅤㅤนักวิเทศสัมพันธ์                     ๐๒๑๘๐๐๔                -ไม่มีผู้สมัครสอบ-

ภาควิชาบริหารการศึกษา คณะครุศาสตร์

ㅤㅤㅤㅤนักจัดการงานทั่วไป                 ๐๓๓๘๐๐๑                 นายถิรวัฒน์ บรรณามล

ภาควิชานิติศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์     

ㅤㅤㅤㅤนักจัดการงานทั่วไป                 ๐๕๕๘๐๐๑                -ไม่มีผู้สมัครสอบ-

ส่วนประเมินผลการศึกษา สำนักทะเบียนและวัดผล

ㅤㅤㅤㅤนักจัดการงานทั่วไป                 ๐๙๒๘๐๐๒                พระคมน์พีรพัฒน์ ธมฺมวฑฺฒโน/ธัญญโชติหิรัญกุล

ㅤㅤㅤㅤ

ㅤㅤㅤㅤให้ผู้ผ่านการสอบคัดเลือกในครั้งนี้ ไปรายงานตัวและยื่นเอกสารได้ที่ กลุ่มงานบริหารงานบุคคล กองกลาง สำนักงานอธิการบดี ห้อง ๑๐๒ ชั้น ๑ อาคารสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ตำบลลำไทร อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ในวันที่ ๑๔ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๖ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๕.๓๐ น. และให้เริ่มปฏิบัติงานในวันที่ ๑๖ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๖ หากไม่มารายงานตัว ตามวัน เวลา และสถานที่ที่กำหนด ถือว่าสละสิทธิ์ เอกสารประกอบการรายงานตัวตามรายการเอกสารแนบท้ายประกาศ

ประกาศ  ณ วันที่   ๘   มิถุนายน  พ.ศ. ๒๕๖๖

ㅤㅤㅤㅤ

(พระธรรมวัชรบัณฑิต, ศ.ดร.)

อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

***ดาวน์โหลดเอกสาร***