ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียน เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นบุคลากรและลูกจ้างของมหาวิทยาลัย

 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียน
เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นบุคลากรและเพื่อแต่งตั้งเป็นลูกจ้างของมหาวิทยาลัย

*************************

ᅠᅠᅠᅠตามที่มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นบุคลากรของมหาวิทยาลัย ประเภทคณาจารย์ประจำ และเจ้าหน้าประจำ และเพื่อแต่งตั้งเป็นลูกจ้างของมหาวิทยาลัย ประเภทคณาจารย์ลูกจ้าง และเจ้าหน้าที่ลูกจ้าง โดยกลุ่มงานบริหารงานบุคคลได้ตรวจสอบคุณสมบัติผู้สมัครเรียบร้อยแล้ว จึงขอประกาศเลขที่ใบสมัครและรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียน ดังนี้

  • ประเภทคณาจารย์ประจำ
เลขที่ใบสมัคร ชื่อ /ฉายา /นามสกุล
๒๐๒๓๐๔๐๑๑ นายศราวุฒิ จำวัน
๒๐๒๓๐๔๐๒๐ นางมีนา ทนคง ฮามิลตัน
๒๐๒๓๐๕๐๓๓ พระครูธีรศาสน์ไพศาล (ไพสน โสลา)
๒๐๒๓๐๕๐๔๒ พระครูศรีธรรมวราภรณ์ (จีรพันธ์ นำประเสริฐ)
๒๐๒๓๐๕๐๔๕ นายเสพบัณฑิต โหน่งบัณฑิต
๒๐๒๓๐๕๐๕๖ พระมหาศักดิ์สิทธิ์ สุเมธโส/ตุ่นคำน้อย
  • ประเภทคณาจารย์ลูกจ้าง
เลขที่ใบสมัครสอบ ชื่อ /ฉายา /นามสกุล
๒๐๒๓๐๔๐๐๗ พระมหาธณัชพงศ์ สุพฺรหฺมปญฺโญ/คิดอ่าน
๒๐๒๓๐๔๐๑๕ นายสมบัติ วงศ์กำแหง
๒๐๒๓๐๔๐๒๓ พระมหาวัฒนา โชติธมฺโม/โลสันตา
๒๐๒๓๐๔๐๒๖ นายกิตติ์ ขวัญนาค
๒๐๒๓๐๕๐๔๙ นางสาวนฐนกร ธงพุทธามนท์
๒๐๒๓๐๕๐๕๑ นางสาวกนกวรรณ กรุณาฤทธิโยธิน
๒๐๒๓๐๕๐๕๘ นางสาวสุวรา นาคยศ

ᅠᅠᅠᅠขอให้ผู้มีรายชื่อตามประกาศข้างต้น เข้ารับการสอบข้อเขียน ในวันจันทร์ที่ ๑๕ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ ณ ห้อง C๑๑๔ อาคารเรียนรวม มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ตั้งแต่เวลา ๙.๐๐ น. เป็นต้นไป

  • ประเภทเจ้าหน้าที่ประจำ
เลขที่ใบสมัครสอบ ชื่อ /ฉายา /นามสกุล
๒๐๒๓๐๔๐๐๑ พระธัชฑล รกฺขิโต/อัตรัง
๒๐๒๓๐๔๐๐๖ นางสาวจิรารัตน์ พิมพ์ประเสริฐ
๒๐๒๓๐๔๐๐๙ พระมหาวิจัก กิตฺติวณฺโณ/ชนะพจน์
๒๐๒๓๐๔๐๑๐ พระพลวัฒน์ สพโล/พวงปากกา
๒๐๒๓๐๔๐๑๒ พระสมพร อนาลโย/สะอิ้งรัมย์
๒๐๒๓๐๔๐๑๔ นางสาวอังคณา สำราญรื่น
๒๐๒๓๐๔๐๑๖ พระครูธรรมบาลพิจิตร/ยอยอด
๒๐๒๓๐๔๐๑๗ นายศราวุฒิ สิงห์เดช
๒๐๒๓๐๔๐๑๘ นายชรินทร์ พุ่มพวง
๒๐๒๓๐๔๐๒๑ พระชยุต ชยากโร/เข็มพะมัย
๒๐๒๓๐๔๐๒๒ นายลิขิต บุญละคร
๒๐๒๓๐๔๐๒๘ นายกิตติ นงนุช
๒๐๒๓๐๕๐๒๕ นายวิรสิชญ์ ภักดี
๒๐๒๓๐๕๐๒๗ นายภูวนัย ปริศนา
๒๐๒๓๐๕๐๒๘ นางสาวพรชิตา หนองถนัน
๒๐๒๓๐๕๐๓๐ นายสมหมาย จรลำโกน
๒๐๒๓๐๕๐๓๑ นายไกรษร ราชนิจ
๒๐๒๓๐๕๐๓๒ พระมหามานะ ปิยภาณี/สายศร
๒๐๒๓๐๕๐๓๔ พระมหาโชตนิพิฐพนธ์ สุทฺธจิตฺโต/ผลเจริญ, ผศ.
๒๐๒๓๐๕๐๔๓ นางสาวเบญจวรรณ สะอาด
๒๐๒๓๐๕๐๕๐ พระมหาวรไกร ภูริญาโณ/กุญชนะรงค์
๒๐๒๓๐๕๐๕๒ นายสุทธิพงษ์ อุพลเถียร
๒๐๒๓๐๕๐๕๔ นายธราธิป วรสายัณห์
๒๐๒๓๐๕๐๖๑ นางสาวสมคิด เหมือนทอง
๒๐๒๓๐๕๐๖๓ นางสาวทัศนีย์ อะโรคา
๒๐๒๓๐๕๐๖๘ พระบุญญฤทธิ์ ภทฺทจารี/ชูราศี
๒๐๒๓๐๕๐๗๒ นายสมภพ หงส์ทอง
๒๐๒๓๐๕๐๗๓ นางสาวราตรี รัตนโสภา
๒๐๒๓๐๕๐๗๔ นางสาวพิชญ์สิณี สีโนนทอง
๒๐๒๓๐๕๐๗๖ นางสาวจันทร์ฉาย สีสมยา
๒๐๒๓๐๕๐๗๗ นายวสันต์ ใจใหญ่
  • ประเภทเจ้าหน้าที่ลูกจ้าง
เลขที่ใบสมัครสอบ ชื่อ /ฉายา /นามสกุล
๒๐๒๓๐๔๐๑๓ นายเฉลิมชัย แก้วกัณหา
๒๐๒๓๐๔๐๒๔ พระคมน์พีรพัฒน์ ธมฺมวฑฺฒโน/ธัญญโชติหิรัญกุล
๒๐๒๓๐๔๐๒๗ นายชนันท์พิภัช ธนภัทร์ภักดีกุล
๒๐๒๓๐๕๐๑๑ นายเกรียงไกร บุปผามาลา
๒๐๒๓๐๕๐๒๖ พระมหาชัยพร อมรปญฺโญ/ฤทธิ์กระจ่าง
๒๐๒๓๐๕๐๓๕ นายถิรวัฒน์ บรรณามล
๒๐๒๓๐๕๐๓๖ นายกันเตยภัทร สีวงค์ดี
๒๐๒๓๐๕๐๓๘ พระธนภูมิ สมจิตฺโต/มะโนนันทิ
๒๐๒๓๐๕๐๔๑ พระสมพร ปสนฺโน/หลังแก้ว
๒๐๒๓๐๕๐๔๔ พระณัฐพล ณฏฺฐพโล/สราญรมย์
๒๐๒๓๐๕๐๔๖ พระพรหมมินทร์  กนฺตวณฺโณ/ศรีมูล
๒๐๒๓๐๕๐๔๘ นายธเนศ ทองอ้ม
๒๐๒๓๐๕๐๖๒ พระคุณากร ปิยจาโร/กุลวงษ์
๒๐๒๓๐๕๐๗๘ นางสาวชลิตา อ่อนคำหล้า
๒๐๒๓๐๕๐๘๐ นายอิทธิพัทธ์ บัวทัน

ᅠᅠᅠᅠขอให้ผู้มีรายชื่อตามประกาศข้างต้น เข้ารับการสอบข้อเขียน ในวันอังคารที่ ๑๖ พฤษภาคมพ.ศ. ๒๕๖๖ ณ ห้อง C๑๑๔-C๑๑๕ อาคารเรียนรวม มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ น. เป็นต้นไป

ᅠᅠᅠᅠข้อกำหนดในการสอบ

ᅠᅠᅠᅠผู้เข้าสอบต้องมาถึงสนามสอบก่อนเวลา ๐๙.๐๐ น. และเตรียมความพร้อมด้านหน้าห้องสอบ โดยปฏิบัติตามข้อกำหนด ดังนี้

ᅠᅠᅠᅠ๑. อุปกรณ์และเอกสารที่ต้องใช้ในการเข้าห้องสอบ (ผู้เข้าสอบต้องนำมาทุกคน)

ᅠᅠᅠᅠᅠ๑) ปากกาลูกลื่น น้ำยาลบคำผิด

ᅠᅠᅠᅠᅠ๒) บัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรประจำตัวพนักงานของรัฐ หรือบัตรแสดงตนอื่น ที่มีรูปถ่ายและเลขประจำตัวประชาชน ๑๓ หลัก ซึ่งออกโดยส่วนงานราชการและยังไม่หมดอายุ หากไม่มีบัตรแสดงตน มหาวิทยาลัยจะพิจารณาให้เป็นผู้ไม่มีสิทธิ์เข้ารับการทดสอบ

ᅠᅠᅠᅠ๒. ข้อห้ามและข้อแนะนำในการเข้าห้องสอบ

ᅠᅠᅠᅠᅠ๑) ห้าม นำกระเป๋าเครื่องเขียน กระเป๋าถือหรือกระเป๋าสัมภาระ เครื่องคำนวณทุกชนิด เครื่องมือ อุปกรณ์สื่อสารและเอกสารทุกชนิดหรืออุปกรณ์ช่วยบันทึกเข้าห้องสอบ

ᅠᅠᅠᅠᅠ๒) ห้าม นำแบบทดสอบหรือกระดาษคำตอบออกจากห้องสอบโดยเด็ดขาด

ᅠᅠᅠᅠᅠ๓) ไม่ควร นำทรัพย์สินที่มีค่าติดตัวมา เนื่องจากมหาวิทยาลัย ไม่อนุญาตให้นำเข้าห้องสอบ

ᅠᅠᅠᅠᅠ๔) เจ้าหน้าที่ไม่รับฝากและไม่รับผิดชอบสิ่งของหรืออุปกรณ์สื่อสารทุกชนิด

ᅠᅠᅠᅠᅠ๕) เมื่อเวลาผ่านไป ๓๐ นาที มหาวิทยาลัย ไม่อนุญาตให้เข้าห้องสอบ และไม่อนุญาตให้ออกจากห้องสอบจนกว่าจะหมดเวลาสอบในแต่ละวิชา

ᅠᅠᅠᅠᅠ๖) มหาวิทยาลัยจะพิจารณาผลการสอบให้เฉพาะผู้ที่ปฏิบัติตามคำชี้แจงที่มหาวิทยาลัยกำหนดไว้เท่านั้น

ᅠᅠᅠᅠเพื่อความโปร่งใส และเป็นธรรมในการสอบข้อเขียน ผู้เข้าสอบต้องปฏิบัติตามข้อห้ามและข้อแนะนำในการเข้าห้องสอบ โดยมหาวิทยาลัยถือว่า ผู้เข้าสอบข้อเขียนได้รับทราบข้อกำหนดต่าง ๆ ในการเข้าห้องสอบตามประกาศแล้ว และยินยอมให้มหาวิทยาลัยตรวจค้นเป็นการเฉพาะบุคคลได้ หากมีข้อสงสัยที่คาดว่าอาจก่อให้เกิดการทุจริต โดยผู้เข้าสอบจะอ้างสิทธิใด ๆ โต้แย้งมิได้ และกรรมการคุมสอบหรือผู้ประสานงานสอบ สามารถพิจารณาให้เป็นผู้ไม่มีสิทธิสอบข้อเขียนทันที

ประกาศ  ณ  วันที่  ๑๑ พฤษภาคม  พ.ศ. ๒๕๖๖

ᅠᅠᅠᅠᅠ

(พระมหาถาวร ถาวรเมธี, ดร.)

ผู้อำนวยการกองกลาง

ᅠᅠᅠᅠᅠ

***ดาวน์โหลดเอกสาร***