ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียน เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นบุคลากร และเพื่อแต่งตั้งเป็นลูกจ้าง มหาวิทยาลัย

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียน

เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นบุคลากร และเพื่อแต่งตั้งเป็นลูกจ้างของมหาวิทยาลัย

**********************

            ตามที่มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นบุคลากรของมหาวิทยาลัย ประเภทคณาจารย์ประจำและเจ้าหน้าที่ประจำ  และเพื่อแต่งตั้งเป็นลูกจ้างของมหาวิทยาลัย ประเภทคณาจารย์ลูกจ้างและเจ้าหน้าที่ลูกจ้าง  โดยกลุ่มงานบริหารงานบุคคลได้ตรวจสอบคุณสมบัติผู้สมัครเรียบร้อยแล้ว จึงขอประกาศเลขที่ใบสมัครสอบและรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียน ดังนี้

  • ประเภทคณาจารย์ประจำ
เลขที่ใบสมัคร ชื่อ /ฉายา /นามสกุล
๒๐๒๓๐๒๐๐๔ พระครูใบฎีกาแสงเฮือง นรินฺโท/ปัญญา
๒๐๒๓๐๒๐๑๗ แม่ชีนฤมล จิวัฒนาสุข
๒๐๒๓๐๒๐๔๕ พระมหาวริทริ์ชาการ วชิรสิทฺธิเมธี/บุญกิจ
  • ประเภทคณาจารย์ลูกจ้าง
เลขที่ใบสมัครสอบ ชื่อ /ฉายา /นามสกุล
๒๐๒๓๐๒๐๐๑ นางสาวศิริประภา แก้วบุญใสย
๒๐๒๓๐๒๐๓๑ พระมหานัทวุธ ณฏฺฐิโก/สำเภา
๒๐๒๓๐๒๐๓๘ ผู้ช่วยศาสตราจารย์วรณิช วสุรัตน์
๒๐๒๓๐๒๐๔๓ ผู้ช่วยศาสตราจารย์อุทัย สติมั่น
๒๐๒๓๐๒๐๔๔ พระมหาสมชาย มะลิซ้อน
๒๐๒๓๐๒๐๔๙ Mrs.Mithila Chowdhury

                     ขอให้ผู้มีรายชื่อตามประกาศข้างต้น เข้ารับการสอบข้อเขียน ในวันศุกร์ที่ ๓ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ ณ ห้อง C๑๑๕ อาคารเรียนรวม มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ตั้งแต่เวลา ๙.๐๐ น. เป็นต้นไป

  • ประเภทเจ้าหน้าที่ประจำ
เลขที่ใบสมัครสอบ ชื่อ /ฉายา /นามสกุล
๒๐๒๓๐๒๐๐๓ นางสาวกาญจนา บุญเรือง
๒๐๒๓๐๒๐๐๖ นางสาวภัคนิจ พิมพา
๒๐๒๓๐๒๐๐๘ พระมหาวิจัก กิตฺติวณฺโณ/ชนะพจน์
๒๐๒๓๐๒๐๑๒ นายอดินันท์ สุวรรณรัตน์
๒๐๒๓๐๒๐๑๔ พระธัชฑล รกฺขิโต/อัตรัง
๒๐๒๓๐๒๐๑๖ พระครูใบฎีการัชพล ปภสฺสโร/เหลืองทองเปลว
๒๐๒๓๐๒๐๑๘ พระวรราช วรญฺญู/พูนผล
๒๐๒๓๐๒๐๒๐ นายวิศรุต จิมานัง
๒๐๒๓๐๒๐๒๑ พระดนัย ญาณธีโร/สว่างโคตร์
๒๐๒๓๐๒๐๒๒ พระชวนา ชยานนฺโท/ภูสิลิตร์
๒๐๒๓๐๒๐๒๓ พระมหาสุรศักดิ์ ขนฺติธมฺโม/กุนากุล
๒๐๒๓๐๒๐๒๔ พระมหาทรงชัย วิชยเภรี/ศิริ
๒๐๒๓๐๒๐๒๕ นายไกรษร ราชนิจ
๒๐๒๓๐๒๐๒๖ นางสาวไอลดา กรรฐโรจน์
๒๐๒๓๐๒๐๓๐ พระมหาธนวุฒิ โชติธมฺโม/อุปชัย
๒๐๒๓๐๒๐๓๒ พระมหาศิริศักดิ์ สาสนเมธี/ธีรวุฒิธรรมกุล
๒๐๒๓๐๒๐๓๔ นางสาวณรัชต์หทัย ทองสุข
๒๐๒๓๐๒๐๓๕ นายสำรวย ศรนุวัตร์
๒๐๒๓๐๒๐๔๑ นางสาววรากานต์ การะกัน
๒๐๒๓๐๒๐๔๗ พระธนภูมิ สมจิตฺโต/มะโนนันทิ
๒๐๒๓๐๒๐๕๑ พระจตุรภัทร โกวิโท/แสงอะโน
๒๐๒๓๐๒๐๕๓ นางสาวอุมาพร ชำนาญเท
๒๐๒๓๐๒๐๕๔ นายวุฒิศักดิ์ บุญมาก
๒๐๒๓๐๒๐๕๘ นายธรรมรักษ์ วีระพงศ์
  • ประเภทเจ้าหน้าที่ลูกจ้าง
เลขที่ใบสมัครสอบ ชื่อ /ฉายา /นามสกุล
๒๐๒๓๐๒๐๐๒ Ven. Chanthaphone Keomany
๒๐๒๓๐๒๐๐๗ Ven. Souvan Thavone
๒๐๒๓๐๒๐๑๕ พระสวณัฐกร ฐิตปรกฺกโม/แสนสุข
๒๐๒๓๐๒๐๒๘ นายกันเตยภัทร สีวงค์ดี
๒๐๒๓๐๒๐๒๙ นายภิพบ เทพโอภาษ
๒๐๒๓๐๒๐๓๙ พระเอกภพ กิตฺติสมฺปนฺโน/สิมวงษ์
๒๐๒๓๐๒๐๔๐ นางสาวสุกัญญา ท้าวเมืองใจ

                ขอให้ผู้มีรายชื่อตามประกาศข้างต้น เข้ารับการสอบข้อเขียน ในวันศุกร์ที่ ๓ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ ณ ห้อง C๑๑๔ อาคารเรียนรวม มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ น. เป็นต้นไป

            ข้อกำหนดในการสอบ

ผู้เข้าสอบต้องมาถึงสนามสอบก่อนเวลา ๐๙.๐๐ น. และเตรียมความพร้อมด้านหน้าห้องสอบ โดยปฏิบัติตามข้อกำหนด ดังนี้

๑. อุปกรณ์และเอกสารที่ต้องใช้ในการเข้าห้องสอบ (ผู้เข้าสอบต้องนำมาทุกคน)

๑) ปากกาลูกลื่น น้ำยาลบคำผิด

๒) บัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรประจำตัวพนักงานของรัฐ หรือบัตรแสดงตนอื่น ที่มีรูปถ่ายและเลขประจำตัวประชาชน ๑๓ หลัก ซึ่งออกโดยส่วนงานราชการและยังไม่หมดอายุ หากไม่มีบัตรแสดงตน มหาวิทยาลัยจะพิจารณาให้เป็นผู้ไม่มีสิทธิ์เข้ารับการทดสอบ

๒. ข้อห้ามและข้อแนะนำในการเข้าห้องสอบ

๑) ห้าม นำกระเป๋าเครื่องเขียน กระเป๋าถือหรือกระเป๋าสัมภาระ เครื่องคำนวณทุกชนิด เครื่องมือ อุปกรณ์สื่อสารและเอกสารทุกชนิดหรืออุปกรณ์ช่วยบันทึกเข้าห้องสอบ

๒) ห้าม นำแบบทดสอบหรือกระดาษคำตอบออกจากห้องสอบโดยเด็ดขาด

๓) ไม่ควร นำทรัพย์สินที่มีค่าติดตัวมา เนื่องจากมหาวิทยาลัย ไม่อนุญาตให้นำเข้าห้องสอบ

๔) เจ้าหน้าที่ไม่รับฝากและไม่รับผิดชอบสิ่งของหรืออุปกรณ์สื่อสารทุกชนิด

๕) เมื่อเวลาผ่านไป ๓๐ นาที มหาวิทยาลัย ไม่อนุญาตให้เข้าห้องสอบ และไม่อนุญาตให้ออกจากห้องสอบจนกว่าจะหมดเวลาสอบในแต่ละวิชา

๖) มหาวิทยาลัยจะพิจารณาผลการสอบให้เฉพาะผู้ที่ปฏิบัติตามคำชี้แจงที่มหาวิทยาลัยกำหนดไว้เท่านั้น

เพื่อความโปร่งใส และเป็นธรรมในการสอบข้อเขียน ผู้เข้าสอบต้องปฏิบัติตามข้อห้ามและข้อแนะนำในการเข้าห้องสอบ โดยมหาวิทยาลัยถือว่า ผู้เข้าสอบข้อเขียนได้รับทราบข้อกำหนดต่าง ๆ ในการเข้าห้องสอบตามประกาศแล้ว และยินยอมให้มหาวิทยาลัยตรวจค้นเป็นการเฉพาะบุคคลได้ หากมีข้อสงสัยที่คาดว่าอาจก่อให้เกิดการทุจริต โดยผู้เข้าสอบจะอ้างสิทธิ์ใด ๆ โต้แย้งมิได้ และกรรมการคุมสอบหรือผู้ประสานงานสอบ สามารถพิจารณาให้เป็นผู้ไม่มีสิทธิสอบข้อเขียนทันที

 

ประกาศ  ณ  วันที่  ๒๘ กุมภาพันธ์  พ.ศ. ๒๕๖๖

(พระมหาถาวร ถาวรเมธี, ดร.)

ผู้อำนวยการกองกลาง

*ดาวน์โหลดเอกสาร