ประกาศผลการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นลูกจ้าง ของมหาวิทยาลัย

ประกาศมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

เรื่อง ผลการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นลูกจ้างของมหาวิทยาลัย

*******************************

          อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๒๗ (๔) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๔๐ และมติคณะกรรมการดำเนินการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นบุคลากรของมหาวิทยาลัย ประเภทคณาจารย์ลูกจ้าง ในคราวประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ วันพฤหัสบดีที่ ๒๖ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๖ และประเภทเจ้าหน้าที่ลูกจ้าง ครั้งที่ ๓/๒๕๖๖ วันศุกร์ที่ ๒๗ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖ จึงออกประกาศผลการสอบคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งเป็นบุคลากรของมหาวิทยาลัยประเภท คณาจารย์ลูกจ้างและประเภท เจ้าหน้าที่ลูกจ้าง จำนวน ๑๘ รูป/คน ประกอบด้วย

ก. กลุ่มตำแหน่ง ประเภทคณาจารย์ลูกจ้าง จำนวน ๑๔ รูป/คน

สังกัด   ตำแหน่ง                            เลขที่             ผู้ผ่านการสอบคัดเลือก

หลักสูตรบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาการพัฒนาสังคม ภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา
คณะสังคมศาสตร์

อาจารย์                    ๐๕๔๗๐๐๖                 พระอุดมบัณฑิต (สมศักดิ์ สุทฺธิญาณเมธี/สีไม้)

ภาควิชาบริหารการศึกษา คณะครุศาสตร์

อาจารย์                    ๐๓๓๗๐๐๒                พระสุรชัย สุรชโย (หงส์ตระกูล)

อาจารย์                    ๐๓๓๗๐๐๓                นายเผด็จ  จงสกุลศิริ

อาจารย์                    ๐๓๓๗๐๑๕                 นายสุทิศ สวัสดี

สำรอง

นายรัตพีรพัฒน์  ทะมานนท์

อาจารย์                    ๐๓๔๗๐๓๒                 นางสาวณัชชา  อมราภรณ์

หลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ภาควิชาบริหารการศึกษา คณะครุศาสตร์

อาจารย์                    ๐๓๓๗๐๑๑                 นายสิทธิชัย ธารพล

อาจารย์                    ๐๓๓๗๐๑๐                -ไม่มีผู้สมัครสอบ-

ภาควิชาหลักสูตรและการสอน คณะครุศาสตร์

อาจารย์                    ๐๓๔๗๐๑๕                 พระเทิดศักดิ์ สตฺตินฺธโร (ศรีวิรัตน์)

อาจารย์                    ๐๓๔๗๐๑๖                 พระมหาทรงวิทย์ วริทฺธิฐายี (ศิริ)

อาจารย์                    ๐๓๔๗๐๒๖                 นางสาวอภัสราพร หงส์วิลัย

อาจารย์                    ๐๓๔๗๐๐๕                 พระวชิรวิชญ์ ฐิตวํโส (ภัทรเกียรตินันท์)

อาจารย์                    ๐๓๔๗๐๐๘                ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชื่นอารมณ์ จันทิมาชัยอมร

อาจารย์                    ๐๓๔๗๐๒๗                 -ไม่มีผู้เหมาะสม-

อาจารย์                    ๐๓๔๗๐๒๘                -ไม่มีผู้เหมาะสม-

อาจารย์                    ๐๓๔๗๐๒๐                -ไม่มีผู้ผ่านการสอบข้อเขียน-

หลักสูตรบัณฑิตศึกษา ภาควิชารัฐศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์

อาจารย์                    ๐๕๒๗๐๐๒                 ศาสตราจารย์เรืองวิทย์ เกษสุวรรณ

วิทยาลัยพุทธศาสตร์นานาชาติ

          อาจารย์                    ๑๑๓๗๐๐๓                 Ven.Ugyen Tshering

อาจารย์                     ๑๑๓๗๐๐๗                 นายณฐภัทร อ่ำพันธุ์

หลักสูตรพุทธศาสตรดุษฏีบัณฑิต สาขาวิชาสันติศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย

          อาจารย์                    ๑๐๑๑๐๐๓                -ไม่มีผู้เหมาะสม-

อาจารย์                    ๑๐๑๗๐๐๑                -ไม่มีผู้เหมาะสม-

หลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาสังคม วิทยาลัยสงฆ์พุทธปัญญาศรีทวารวดี     

อาจารย์                    ๑๕๘๗๐๑๒                -ไม่มีผู้สมัครสอบ-

วิทยาลัยสงฆ์พุทธปัญญาศรีทวารวดี

          อาจารย์                    ๑๕๘๑๐๑๓                -ไม่มีผู้สมัครสอบ-

ข. กลุ่มตำแหน่ง ประเภทเจ้าหน้าที่ลูกจ้าง จำนวน ๔ รูป/คน

สังกัด   ตำแหน่ง                   เลขที่                       ผู้ผ่านการสอบคัดเลือก

ส่วนธรรมนิเทศ สำนักส่งเสริมพระพุทธศาสนาและบริการสังคม     

นักจัดการงานทั่วไป       ๑๐๒๘๐๐๗                 พระมหาสมชาย ปญฺญาวชิโร (ศรีสมพงษ์)

หลักสูตรพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพระไตรปิฎกศึกษา คณะพุทธศาสตร์

          นักจัดการงานทั่วไป       ๐๒๒๘๐๐๒                 พระมหากิตติมศักดิ์ ถิรวชิโร (กลั่นแสง)

หลักสูตร พุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาศาสนาเปรียบเทียบ คณะพุทธศาสตร์

นักจัดการงานทั่วไป       ๐๒๓๘๐๐๓                 พระมหาชัยพร อมรปญฺโญ (ฤทธิ์กระจ่าง)

ภาควิชารัฐศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์      

นักจัดการงานทั่วไป       ๐๕๒๘๐๐๕                 นางสาวณกาณฑ์ หิรัญวัชรปภา

ส่วนงานบริหาร สถาบันภาษา

          นักจัดการงานทั่วไป       ๐๖๑๘๐๐๑                 –ไม่มีผู้เข้าสอบข้อเขียน-

นักจัดการงานทั่วไป       ๐๖๑๘๐๐๒                 -ไม่มีผู้ผ่านการสอบข้อเขียน-

ภาควิชานิติศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์     

          นักจัดการงานทั่วไป       ๐๕๔๘๐๐๑                 -ไม่มีผู้ผ่านการสอบข้อเขียน-

กองอาคารสถานที่และยานพาหนะ

นายช่างเทคนิค            ๐๑๕๙๐๐๓                 -ไม่มีผู้สมัคร-

 

ให้ผู้ผ่านการสอบคัดเลือกในครั้งนี้ ไปรายงานตัวและยื่นเอกสารได้ที่ กลุ่มงานบริหารงานบุคคล กองกลาง สำนักงานอธิการบดี ห้อง ๑๐๒ ชั้น ๑ อาคารสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ตำบล
ลำไทร อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ภายในวันที่ ๓๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๖ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๕.๓๐ น. และให้เริ่มปฏิบัติงานในวันที่ ๑ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๖ หากไม่ส่งเอกสารรายงานตัว ตามวัน และเวลากล่าว ถือว่าสละสิทธิ์ เอกสารประกอบการรายงานตัวตามรายการเอกสารแนบท้ายประกาศ

ประกาศ  ณ วันที่  ๓๐   มกราคม  พ.ศ. ๒๕๖๖

(พระธรรมวัชรบัณฑิต, ศ.ดร.)

อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

 

รายการเอกสารแนบท้ายประกาศและเอกสารที่ต้องเตรียมมาทำสัญญาจ้างการทดลองปฏิบัติงาน ประเภทคณาจารย์ลูกจ้าง และประเภทเจ้าหน้าที่ลูกจ้าง

๑. กรอกประวัติบุคลากรมหาวิทยาลัย (ลูกจ้างชั่วคราว) (บค. ๐๘)                จำนวน   ๑  ฉบับ

๒. สำเนาหนังสือสุทธิหรือบัตรประจำตัวประชาชน  (ยังไม่หมดอายุ)              จำนวน   ๑  ฉบับ

๓. รูปถ่าย ขนาด ๑ นิ้ว                                                                 จำนวน   ๑  ใบ

๔. สำเนาสมุดฝากธนาคารทหารไทยธนชาต                                         จำนวน   ๑  ฉบับ

๕. สัญญาจ้างการทดลองปฏิบัติงาน ตำแหน่ง ลูกจ้าง (บค.๔๙.๑)                  จำนวน   ๒  ฉบับ

๕.๑ สำเนาหนังสือสุทธิ กรณีเป็นภิกษุ/สำเนาบัตรประชาชน                   จำนวน   ๒  ฉบับ

๕.๒ สำเนาทะเบียนบ้าน                                                             จำนวน   ๒  ฉบับ

๖. สัญญาค้ำประกัน (บุคลากรประจำและลูกจ้าง) (บค.๕๖)                         จำนวน   ๒  ฉบับ

๖.๑ สำเนาหนังสือสุทธิ กรณีเป็นภิกษุ/สำเนาบัตรประชาชน                   จำนวน   ๒  ฉบับ

๖.๒ สำเนาทะเบียนบ้าน                                                             จำนวน   ๒  ฉบับ

๗. เอกสารแนบท้ายสัญญาค้ำประกัน กรณีผู้ค้ำประกันมีคู่สมรส (บค.๕๖.๑)      จำนวน   ๒  ฉบับ

๗.๑ สำเนาบัตรประชาชน                                                           จำนวน   ๒  ฉบับ

๗.๒ สำเนาทะเบียนบ้าน                                                             จำนวน   ๒  ฉบับ

๗.๓ สำเนาทะเบียนสมรส                                                            จำนวน   ๒  ฉบับ

หมายเหตุ  สามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์ม บค. ได้ที่หน้าเว็บไซต์กองกลาง เมนู ดาวน์โหลด

หัวข้อ เอกสาร บค.หัวเรื่องแบบฟอร์มคำร้องเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล

*ดาวน์โหลดเอกสารประกาศนี้