ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นบุคลากร และลูกจ้างของมหาวิทยาลัย จำนวน ๔๗ ตำแหน่ง

ประกาศมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

เรื่อง   รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นบุคลากรและลูกจ้างของมหาวิทยาลัย

***********************

                 เพื่อให้การบริหารงานของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ดำเนินไปด้วยความเรียบร้อย มีประสิทธิภาพ และบรรลุวัตถุประสงค์ตามนโยบายของมหาวิทยาลัย

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๒๗ (๔) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๔๐ ข้อ ๒๙ แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ว่าด้วยการบริหารงานบุคคล พ.ศ. ๒๕๕๙ และมติคณะกรรมการบริหารงานบุคคล ในคราวประชุมครั้งที่ ๕/๒๕๖๕ วันพฤหัสบดีที่ ๓๐ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๕ ครั้งที่ ๗/๒๕๖๕ วันพุธที่ ๗ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕ และครั้งที่ ๘/๒๕๖๕ วันพุธที่ ๑๙ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ จึงออกประกาศมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นบุคลากรของมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง ปฏิบัติการวิชาชีพและบริหารทั่วไป ไว้ตามรายละเอียดดังต่อไปนี้

     ๑. ตำแหน่งที่จะสอบคัดเลือก

ตำแหน่งที่จะสอบคัดเลือก รายละเอียดปรากฏตามข้อ  ๗  ของประกาศนี้

๒. คุณสมบัติทั่วไปและคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งของผู้มีสิทธิ์สอบ

๒.๑ ผู้สมัครสอบต้องมีคุณสมบัติทั่วไปตามความในข้อ ๑๔ แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัย
มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ว่าด้วยการบริหารงานบุคคล พ.ศ. ๒๕๕๙

๒.๒ เป็นผู้มีคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง ตามที่ระบุไว้ในรายละเอียดเกี่ยวกับการสอบตามความในข้อ ๗ ของประกาศนี้

๒.๓ ไม่เป็นผู้เสพสิ่งเสพติด

๓. เอกสารและหลักฐานที่จะต้องยื่นพร้อมใบสมัครสอบ

๓.๑ ประกาศนียบัตร ประกาศนียบัตรวิชาชีพ ปริญญาบัตร และใบแสดงผลการศึกษา (TRANSCRIPT) ที่แสดงว่ามีคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งตรงตามที่สมัครสอบ พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง (สมัครวุฒิปริญญาโท ให้นำวุฒิปริญญาตรี มาประกอบด้วย)

๓.๒ หนังสือสุทธิ หรือบัตรประจำตัวประชาชน พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง

๓.๓ ทะเบียนบ้าน พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง

๓.๔ รูปถ่ายขนาด ๑ นิ้ว ภาพสีหน้าตรง

๓.๕ หลักฐานอื่น ๆ เช่น ใบเปลี่ยนชื่อ นามสกุล พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง

๓.๖ ใบรับรองแพทย์แสดงว่าไม่เป็นคนไร้ความสามารถ หรือคนเสมือนไร้ความสามารถ หรือสติฟั่นเฟือน ไม่สมประกอบ หรือมีกาย หรือจิตใจไม่เหมาะสมที่จะปฏิบัติหน้าที่ได้ตามความเห็นของแพทย์ หรือตามความในข้อ ๑๔ (๘) แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ว่าด้วยการบริหารงานบุคคล พ.ศ. ๒๕๕๙ ซึ่งออกไม่เกิน ๓๐ วัน

๓.๗ หนังสือรับรองความประพฤติจากสำนักงานตำรวจแห่งชาติ

๓.๘ หนังสือรับรองผลการทดสอบความรู้ ความสามารถทางภาษาอังกฤษ ตามที่ระบุในข้อ ๗ ของประกาศนี้

๓.๙ หนังสือรับรองประสบการณ์การทำงาน (ถ้ามี)

๓.๑๐ แบบ บค. ๐๑ ข้อปฏิบัติในการสมัครงานกับมหาวิทยาลัย

๓.๑๑ แบบ บค. ๐๒ ใบสมัครสอบคัดเลือกบุคคลฯ

๔. ค่าธรรมเนียมสมัครสอบ  ผู้สมัครสอบจะต้องเสียค่าธรรมเนียมสมัครสอบ

๔.๑ ระดับ ปริญญาตรี                     จำนวน   ๒๐๐  บาท

๔.๒ ระดับ ปริญญาโท                     จำนวน   ๓๐๐  บาท

               ๕. วิธีการคัดเลือก

                     ๕.๑ ความรู้ความสามารถทั่วไป (๒๐๐ คะแนน) ประเมินผลด้วยการสอบข้อเขียน

                             (๑) ความรู้เกี่ยวกับมหาวิทยาลัย (๑๐๐ คะแนน)

ทดสอบความรู้ความสามารถเกี่ยวกับพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๔๐ ข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ว่าด้วยการบริหารงานบุคคล พ.ศ. ๒๕๕๙ และประกาศมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เรื่อง การสรรหา การคัดเลือก และการทดลองปฏิบัติงาน พ.ศ. ๒๕๔๒

                             (๒) ความรู้ความสามารถด้านดิจิทัลในการปฏิบัติงาน (๑๐๐ คะแนน)

ทดสอบความรู้ความสามารถด้วยการปฏิบัติงานจริง เช่น ความสามารถในการใช้
เครื่องคอมพิวเตอร์ โปรแกรมคอมพิวเตอร์ด้านงานธุรการ งานฐานข้อมูลและการสืบค้นข้อมูลทางอินเตอร์เน็ต

.๒ ความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง (๑๐๐ คะแนน) ประเมินผลด้วยการสอบข้อเขียน

                             ทดสอบความรู้ความสามารถด้วยการสอบข้อเขียนวิชาเฉพาะตำแหน่ง เพื่อทดสอบความรู้ความเข้าใจกับงานนั้น ๆ

                     ๕.๓ ความเหมาะสมกับตำแหน่ง (๑๐๐ คะแนน) ประเมินผลด้วยการสอบสัมภาษณ์

พิจารณาจากประสบการณ์ บุคลิกภาพ  เชาวน์ปัญญา  ความรู้รอบตัว มนุษยสัมพันธ์ และทักษะความสามารถทางภาษาอังกฤษ

                     ๖. เกณฑ์การตัดสิน

๖.๑ ผู้มีสิทธิเข้าสอบสัมภาษณ์ คือผู้ที่สอบได้คะแนนในแต่ละภาค ตามข้อ ๕.๑ และ ๕.๒
ไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๕๐ และรวมทุกภาคที่สอบแล้วได้คะแนนไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๖๐ ทั้งนี้ให้อยู่ในดุลพินิจของคณะกรรมการสอบคัดเลือก

๖.๒ การสอบสัมภาษณ์ตามข้อ ๕.๓

การตัดสินของคณะกรรมการสอบคัดเลือกถือเป็นที่สิ้นสุด

๗. รายละเอียดและคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งงาน/ส่วนงาน จำนวน ๔๗ อัตรา ดังนี้

  • บุคลากร ตำแหน่ง ปฏิบัติการวิชาชีพและบริหารทั่วไป จำนวน ๑๙ อัตรา ดังนี้
ลำดับที่ ตำแหน่ง/เลขที่ สังกัด คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
๑. นักวิชาการศึกษา

เลขที่ ๐๑๒๒๐๐๙

(กบม. ๕/๒๕๖๕_พฤ ๓๐ มิ.ย. ๖๕)

 

สำนักงานพระสอนศีลธรรม สำนักงานอธิการบดี ๑. เป็นบรรพชิต

๒. คุณวุฒิและประสบการณ์

– สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือโท ไม่จำกัดสาขาวิชา

๓. ความสามารถ

– มีทักษะด้านดิจิทัลในการปฏิบัติงานได้ดี

๒. นักจัดการงานทั่วไป เลขที่ ๐๑๒๒๐๑๐ (กบม. ๕/๒๕๖๕_พฤ ๓๐ มิ.ย. ๖๕) สำนักงานพระสอนศีลธรรม สำนักงานอธิการบดี ๑. เป็นบรรพชิต

๒. คุณวุฒิและประสบการณ์

– สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือโท ไม่จำกัดสาขาวิชา

๓. ความสามารถ

– มีทักษะด้านดิจิทัลในการปฏิบัติงานได้ดี

๓. นักวิชาการศึกษา เลขที่ ๐๑๒๒๐๑๒ (กบม. ๕/๒๕๖๕_พฤ ๓๐ มิ.ย. ๖๕) สำนักงานพระสอนศีลธรรม สำนักงานอธิการบดี ๑. เป็นบรรพชิตหรือคฤหัสถ์

๒. คุณวุฒิและประสบการณ์

– สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือโท ไม่จำกัดสาขาวิชา

๓. ความสามารถ

– มีทักษะด้านดิจิทัลในการปฏิบัติงานได้ดี

๔. นักจัดการงานทั่วไป เลขที่ ๐๘๑๒๐๐๑ (กบม. ๕/๒๕๖๕_พฤ ๓๐ มิ.ย. ๖๕) ส่วนงานบริหาร
สำนักส่งเสริมพระพุทธศาสนาและบริการสังคม
๑. เป็นบรรพชิต

๒. คุณวุฒิและประสบการณ์

– สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือโท ไม่จำกัดสาขาวิชา

๓. ความสามารถ

– มีทักษะด้านดิจิทัลในการปฏิบัติงานได้ดี

๕. นักจัดการงานทั่วไป เลขที่ ๐๘๒๒๐๐๑ (กบม. ๕/๒๕๖๕_พฤ ๓๐ มิ.ย. ๖๕) ส่วนธรรมนิเทศ
สำนักส่งเสริมพระพุทธศาสนาและบริการสังคม
๑. เป็นบรรพชิต

๒. คุณวุฒิและประสบการณ์

– สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือโทไม่จำกัดสาขาวิชา

– มีประสบการณ์อบรมคุณธรรมและสอนวิปัสสนากัมมัฏฐาน

๓. ความสามารถ

– มีความสามารถด้านบริหารจัดการสำนักงาน งานธุรการและงานเลขานุการ

– มีทักษะด้านดิจิทัลในการปฏิบัติงานได้ดี

๖. นักจัดการงานทั่วไป เลขที่ ๐๐๒๒๐๐๕ (กบม. ๗/๒๕๖๕_พ. ๗ ก.ย. ๖๕) กองกลาง สำนักงานอธิการบดี ๑. เป็นบรรพชิต

๒. คุณวุฒิและประสบการณ์

– สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือโท ไม่จำกัดสาขาวิชา

– มีประสบการณ์การทำงานในสถาบันอุดมศึกษาไม่น้อยกว่า ๑ ปี

๓. ความสามารถ

– มีทักษะด้านดิจิทัลในการปฏิบัติงานได้ดี

๗. นักวิชาการการเงินและบัญชี เลขที่ ๐๐๒๒๐๐๙ (กบม. ๗/๒๕๖๕_พ. ๗ ก.ย. ๖๕) กองคลังและทรัพย์สิน สำนักงานอธิการบดี ๑. เป็นบรรพชิตหรือคฤหัสถ์

๒. คุณวุฒิและประสบการณ์

– สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือโท ด้านการเงินด้านการบัญชี ด้านบริหารธุรกิจ หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง

– มีประสบการณ์การทำงานด้านการเงินและบัญชีไม่
น้อยกว่า ๑ ปี

๓. ความสามารถ

– มีทักษะด้านดิจิทัลในการปฏิบัติงานได้ดี

๘. นิติกร เลขที่ ๐๐๑๒๐๑๘

(กบม. ๗/๒๕๖๕_พ. ๗ ก.ย. ๖๕)

กองนิติการ สำนักงานอธิการบดี ๑. เป็นบรรพชิตหรือคฤหัสถ์

๒. คุณวุฒิและประสบการณ์

– สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือโท สาขาวิชานิติศาสตร์

– มีความรู้ความเข้าใจกฎหมาย ใช้ความรู้ความสามารถทางวิชาการในการปฏิบัติงานด้านนิติการ

๓. ความสามารถ

– มีทักษะด้านดิจิทัลในการปฏิบัติงานได้ดี

๙. นักวิชาการศึกษา เลขที่ ๐๐๓๒๐๒๐ (กบม. ๗/๒๕๖๕_พ. ๗ ก.ย. ๖๕) สถาบันพระไตรปิฎกศึกษา ๑. เป็นบรรพชิต

๒. คุณวุฒิและประสบการณ์

– สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือโท ไม่จำกัดสาขาวิชา

– เป็นเปรียญธรรม ๙ ประโยค

๓. ความสามารถ

– มีความรู้ความสามารถด้านคัมภีร์พุทธศาสตร์

– มีทักษะด้านดิจิทัลในการปฏิบัติงานได้ดี

๑๐. นักจัดการงานทั่วไป เลขที่ ๓๔๑๒๐๐๑ (กบม. ๗/๒๕๖๕_พ. ๗ ก.ย. ๖๕) โรงเรียนบาลีเตรียมอุดมศึกษา ๑. เป็นบรรพชิต

๒. คุณวุฒิและประสบการณ์

– สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือโท ไม่จำกัดสาขาวิชา

– มีความสามารถใช้โปรแกรมระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ และโปรแกรมระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร

– มีประสบการณ์การทำบัญชี การจัดซื้อจัดจ้างจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

๓. ความสามารถ

– มีทักษะด้านดิจิทัลในการปฏิบัติงานได้ดี

๑๑. เจ้าหน้าที่ธุรการ เลขที่ ๓๔๑๓๐๐๑ (กบม. ๗/๒๕๖๕_พ. ๗ ก.ย. ๖๕) โรงเรียนบาลีเตรียมอุดมศึกษา ๑. เป็นบรรพชิต

๒. คุณวุฒิและประสบการณ์

– สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมปลาย ประกาศนียบัตรวิชาชีพ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ไม่จำกัดสาขาวิชา

– มีความสามารถในการใช้โปรแกรมระบบสารบรรณ
อิเล็กทรอนิกส์ จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

๓. ความสามารถ

– มีทักษะด้านดิจิทัลในการปฏิบัติงานได้ดี

๑๒. นักทรัพยากรบุคคล เลขที่ ๐๐๑๒๐๑๗ (กบม. ๘/๒๕๖๕_พ. ๑๙ ต.ค. ๖๕) กองกลาง สำนักงานอธิการบดี ๑. เป็นบรรพชิตหรือคฤหัสถ์

๒. คุณสมบัติและประสบการณ์

– สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือโท ด้านบริหารงานบุคคล หรือสาขาวิชาที่สัมพันธ์กับหน้าที่ ความรับผิดชอบและลักษณะงานที่ปฏิบัติ

– มีประสบการณ์การทางานด้านบริหารงานบุคคลไม่น้อยกว่า ๑ ปี

๓. ความสามารถและทักษะ มีความรู้และทักษะด้านดิจิทัลในการปฏิบัติงานได้ดี

๑๓. นักจัดการงานทั่วไป เลขที่ ๐๑๕๒๐๐๒ (กบม. ๘/๒๕๖๕_พ. ๑๙ ต.ค. ๖๕) กองอาคารสถานที่และยานพาหนะ  สำนักงานอธิการบดี ๑. เป็นบรรพชิต หรือคฤหัสถ์

๒. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือโทไม่จำกัดสาขาวิชา

๓. มีประสบการณ์การทำงานในสถาบันอุดมศึกษาไม่น้อยกว่า ๒ ปี

๔. ความสามารถและทักษะ มีความรู้และทักษะด้านดิจิทัลในการปฏิบัติงานได้ดี

๑๔. นักวิชาการศึกษา เลขที่ ๐๔๑๒๐๐๒ (กบม. ๘/๒๕๖๕_พ. ๑๙ ต.ค. ๖๕) สำนักงานคณบดี

คณะมนุษยศาสตร์

๑. เป็นบรรพชิต

๒. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือโท ไม่จำกัดสาขาวิชา

๓. มีประสบการณ์การทำงานในสถาบันอุดมศึกษาไม่น้อยกว่า ๑ ปี

๔. ความสามารถและทักษะ มีความรู้และทักษะด้านดิจิทัลในการปฏิบัติงานได้ดี

๑๕. นักจัดการงานทั่วไป เลขที่ ๐๐๗๒๐๐๓ (กบม. ๘/๒๕๖๕_พ. ๑๙ ต.ค. ๖๕) กองวิเทศสัมพันธ์ ๑. เป็นบรรพชิต หรือคฤหัสถ์

๒. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือโท ด้านพระพุทธศาสนา ด้านภาษาศาสตร์ หรืออื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับตำแหน่งงาน

๓. มีประสบการณ์การทำงานในสถาบันอุดมศึกษาไม่น้อยกว่า ๕ ปี

๔. ความสามารถและทักษะ มีความรู้และทักษะด้านดิจิทัลในการปฏิบัติงานได้ดี

๑๖. นักวิชาการศึกษา เลขที่ ๐๐๗๒๐๐๕ (กบม. ๘/๒๕๖๕_พ. ๑๙ ต.ค. ๖๕) กองวิเทศสัมพันธ์ ๑. เป็นบรรพชิต

๒. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือโท ด้านพระพุทธศาสนา ด้านภาษาศาสตร์ ด้านรัฐศาสตร์หรืออื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับตำแหน่งงาน

๓. มีประสบการณ์การทำงานในสถาบันอุดมศึกษาไม่น้อยกว่า ๑ ปี

๔. ความสามารถและทักษะ มีความรู้และทักษะด้านดิจิทัลในการปฏิบัติงานได้ดี

๑๗. นักวิเทศสัมพันธ์ เลขที่ ๐๐๗๒๐๑๗ (กบม. ๘/๒๕๖๕_พ. ๑๙ ต.ค. ๖๕) กองวิเทศสัมพันธ์ ๑. เป็นบรรพชิต หรือคฤหัสถ์

๒. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือโท ด้านพระพุทธศาสนา ด้านภาษาศาสตร์ หรืออื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับตำแหน่งงาน

๓. มีประสบการณ์การทำงานในสถาบันอุดมศึกษาไม่น้อยกว่า ๒ ปี

๔. ความสามารถและทักษะ มีความรู้และทักษะด้านดิจิทัลในการปฏิบัติงานได้ดี

๑๘. นักวิชาการศึกษา เลขที่ ๐๑๓๒๐๐๒ (กบม. ๘/๒๕๖๕_พ. ๑๙ ต.ค. ๖๕) วิทยาลัยพระธรรมทูต ๑. เป็นบรรพชิต

๒. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ไม่จำกัดสาขาวิชา

๓. มีประสบการณ์ในการทำงานในสถาบันอุดมศึกษา

๔. ความสามารถและทักษะ มีความรู้และทักษะด้านดิจิทัลในการปฏิบัติงานได้ดี

๑๙. นักจัดการงานทั่วไป เลขที่ ๑๔๒๒๐๐๑ (กบม. ๘/๒๕๖๕_พ. ๑๙ ต.ค. ๖๕) สำนักงานวิทยาลัย วิทยาลัยสงฆ์บาฬีศึกษาพุทธโฆส

วิทยาเขตบาฬีศึกษาพุทธโฆส นครปฐม

๑. เป็นบรรพชิต

๒. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ไม่จำกัดสาขาวิชา

๓. มีความรู้และทักษะงานด้านเลขานุการ งานพิธีการและงานประชุม ด้านติดต่อประสานงาน และด้านการจัดการเอกสารงานธุรการ

๔. มีประสบการณ์ในการทำงานไม่น้อยกว่า ๒ ปี

๕. มีจิตอาสาและน้ำใจในการให้บริการ

๖. ความสามารถและทักษะ มีความรู้และทักษะด้านดิจิทัลในการปฏิบัติงานได้ดี

  • ลูกจ้าง ตำแหน่งวิชาการ จำนวน ๒๐ อัตรา ดังนี้
ลำดับที่ ตำแหน่ง/เลขที่ สังกัด คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
๑. อาจารย์ เลขที่ ๑๐๑๑๐๐๓ (กบม. ๓/๖๒_พฤ ๑๔ มี.ค. ๖๒) เงินรายได้หลักสูตรพุทธศาสตรดุษฏีบัณฑิต สาขาวิชาสันติศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย

 

 

หลักสูตรพุทธศาสตรดุษฏีบัณฑิต สาขาวิชาสันติศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย ๑. เป็นบรรพชิต อายุไม่เกิน ๔๕ ปี

๒. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก สาขาวิชาสันติศึกษา

๓. มีประสบการณ์

(๑) ในการสอนรายวิชาที่เกี่ยวข้องกับการแก้ไขความขัดแย้งด้วยสันติวิธี

(๒) ในการเป็นวิทยากรในการฝึกอบรม จัดกิจกรรมสัมมนาหรือโครงการเสริมสร้างสันติสุขในองค์กรและชุมชน

๔. มีผลงานทางวิชาการที่ไม่ใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษาและได้รับการเผยแพร่ตามหลักเกณฑ์ ที่กำหนดในการพิจารณาแต่งตั้งให้บุคคลดำรงตำแหน่งทางวิชาการตามหลักเกณฑ์ที่ ก.พ.อ. กำหนด

๕. มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๘ เป็นอย่างดี

๖. มีทักษะด้านดิจิทัลในการปฏิบัติงานและจัดการเรียนการสอน

๗. มีจิตอาสาและมนุษยสัมพันธ์ที่ดี พร้อมที่จะเป็นผู้รับใช้ผู้อื่น

๘. สามารถทำงานนอกพื้นที่และนอกเวลาได้

๒. อาจารย์ เลขที่ ๐๕๔๗๐๐๖ (กบม ๑๐/๒๕๖๔_พฤ ๑๑ พ.ย. ๖๔) เงินรายได้หลักสูตรพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาสังคม คณะสังคมศาสตร์ หลักสูตรบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาการพัฒนาสังคม ภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา คณะสังคมศาสตร์ ๑. เป็นบรรพชิตหรือคฤหัสถ์

๒. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก ด้านสังคมศาสตร์ สาขาวิชาสังคมวิทยา สาขาวิชามานุษวิทยา สาขาวิชาสังคมและพฤติกรรมศาสตร์ สาขาวิชาประชากรศาสตร์ สาขาวิชาการพัฒนา หรือสาขาวิชาที่สัมพันธ์ (ISED ๒๐๑๓)

๓. มีประสบการณ์ด้านการสอนในระดับอุดมศึกษาไม่น้อยกว่า ๒ ปี

๔. สำเร็จการศึกษาตามแผน ก. (ทำวิทยานิพนธ์)

๕. มีใบผ่านการทดสอบความสามารถด้านภาษาอังกฤษตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด

๖. มีผลงานทางวิชาการที่ไม่ใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษาและได้รับการเผยแพร่ตามหลักเกณฑ์ ที่กำหนดในการพิจารณาแต่งตั้งให้บุคคลดำรงตำแหน่งทางวิชาการตามหลักเกณฑ์ที่ ก.พ.อ. กำหนด

๗. มีทักษะด้านดิจิทัลในการปฏิบัติงานและการจัดการเรียนการสอน

๓. อาจารย์ เลขที่ ๑๐๑๗๐๐๑ (กบม ๔/๒๕๖๕_ศ. ๒๐ พ.ค. ๖๕) เงินรายได้ของหลักสูตรพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาสันติศึกษา (ภาคพิเศษ) บัณฑิตวิทยาลัย หลักสูตรพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาสันติศึกษา (ภาคพิเศษ) บัณฑิตวิทยาลัย ๑. เป็นบรรพชิตหรือคฤหัสถ์

๒. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก สาขาวิชาสันติศึกษา หรือสาขาวิชาพระพุทธศาสนา จากสถาบันที่ราชการให้การรับรอง

๓. มีผลการสอบความสามารถด้านภาษาอังกฤษตามเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยกำหนด

๔. มีประสบการณ์การสอนในสถาบันอุดมศึกษาไม่น้อยกว่า ๑ ปี

๕. มีผลงานทางวิชาการที่ไม่ใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษา และได้รับการเผยแพร่ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในการพิจารณาแต่งตั้งให้บุคคลดำรงตำแหน่งทางวิชาการตามหลักเกณฑ์ที่ก.พ.อ. กำหนด

๖. มีทักษะด้านดิจิทัลในการปฏิบัติงานและการจัดการเรียนการสอน

๔. อาจารย์ เลขที่ ๐๓๓๗๐๐๒ (กบม ๘/๒๕๖๕_พ. ๑๙ ต.ค. ๖๕) โดยใช้เงินรายได้ของภาควิชาบริหารการศึกษา คณะครุศาสตร์ ภาควิชาบริหารการศึกษา คณะครุศาสตร์ ๑. เป็นบรรพชิต

๒. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก สาขาวิชาบริหารการศึกษา หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง

๓. มีความรู้ด้านภาษาอังกฤษ สามารถพูด อ่าน บรรยายภาษาอังกฤษได้

๔. มีประสบการณ์การสอนอย่างน้อย ๑ ปี

๕. มีความสามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์เพื่อใช้เป็นสื่อประกอบการสอนได้ดี

๖. เป็นผู้มีประสบการณ์ทำงานวิจัย จะพิจารณาเป็นพิเศษ

๗. เป็นผู้มีคุณสมบัติตามข้อ ๑๑ แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ว่าด้วยการบริหารงานบุคคล พ.ศ. ๒๕๔๑

๕. อาจารย์ เลขที่ ๐๓๓๗๐๐๓ (กบม ๘/๒๕๖๕_พ. ๑๙ ต.ค. ๖๕) โดยใช้เงินรายได้ของภาควิชาบริหารการศึกษา คณะครุศาสตร์ ภาควิชาบริหารการศึกษา คณะครุศาสตร์ ๑. เป็นคฤหัสถ์

๒. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก สาขาวิชาบริหารการศึกษา หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง

๓. มีความรู้ด้านภาษาอังกฤษ สามารถพูด อ่าน บรรยายภาษาอังกฤษได้

๔. มีประสบการณ์การสอนอย่างน้อย ๑ ปี

๕. มีความสามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์เพื่อใช้เป็นสื่อประกอบการสอนได้ดี

๖. เป็นผู้มีประสบการณ์ทำงานวิจัย จะพิจารณาเป็นพิเศษ

๗. เป็นผู้มีคุณสมบัติตามข้อ ๑๑ แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ว่าด้วยการบริหารงานบุคคลพ.ศ. ๒๕๔๑

๖. อาจารย์ เลขที่ ๐๓๓๗๐๑๕ (กบม ๘/๒๕๖๕_พ. ๑๙ ต.ค. ๖๕) โดยใช้เงินรายได้ของภาควิชาบริหารการศึกษา คณะครุศาสตร์ ภาควิชาบริหารการศึกษา คณะครุศาสตร์ ๑. เป็นคฤหัสถ์

๒. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก สาขาวิชาบริหารการศึกษา หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง

๓. มีความรู้ด้านภาษาอังกฤษ สามารถพูด อ่าน บรรยายภาษาอังกฤษได้

๔. มีประสบการณ์การสอนอย่างน้อย ๑ ปี

๕. มีความสามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์เพื่อใช้เป็นสื่อประกอบการสอนได้ดี

๖. เป็นผู้มีประสบการณ์ทำงานวิจัย จะพิจารณาเป็นพิเศษ

๗. เป็นผู้มีคุณสมบัติตามข้อ ๑๑ แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ว่าด้วยการบริหารงานบุคคล พ.ศ. ๒๕๔๑

๗. อาจารย์ เลขที่ ๐๓๔๗๐๓๒ (กบม ๘/๒๕๖๕_พ. ๑๙ ต.ค. ๖๕) โดยใช้เงินรายได้ของภาควิชาบริหารการศึกษา ภาควิชาบริหารการศึกษา คณะครุศาสตร์

 

๑. เป็นคฤหัสถ์

๒.สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก สาขาวิชาบริหารการศึกษา  สาขาวิชาสังคมศึกษา หรือรัฐประศาสนศาสตร์ หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง

๓. มีความรู้ด้านภาษาอังกฤษ สามารถพูด อ่าน บรรยายภาษาอังกฤษได้

๔. มีประสบการณ์การสอนอย่างน้อย ๑ ปี

๕. มีความสามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์เพื่อใช้เป็นสื่อประกอบการสอนได้ดี

๖. เป็นผู้มีประสบการณ์ทำงานวิจัย จะพิจารณาเป็นพิเศษ

๗. เป็นผู้มีคุณสมบัติตามข้อ ๑๑ แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ว่าด้วยการบริหารงานบุคคล พ.ศ. ๒๕๔๑

๘. อาจารย์ เลขที่ ๐๓๓๗๐๑๐ (กบม ๘/๒๕๖๕_พ. ๑๙ ต.ค. ๖๕) โดยใช้เงินรายได้ของภาควิชาบริหารการศึกษา หลักสูตร พธ.บ. สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ภาควิชาบริหารการศึกษา คณะครุศาสตร์ ๑. เป็นบรรพชิต หรือคฤหัสถ์

๒. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทหรือเอก สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ หรือสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา หรือสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ หรือสาขาวิชาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

๓. มีความรู้ด้านภาษาอังกฤษ สามารถพูด อ่าน บรรยายภาษาอังกฤษได้

๔. มีประสบการณ์การสอนอย่างน้อย ๑ ปี

๕. มีความสามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์เพื่อใช้เป็นสื่อประกอบการสอนได้ดี

๖. เป็นผู้มีประสบการณ์ทำงานวิจัย จะพิจารณาเป็นพิเศษ

๗. เป็นผู้มีคุณสมบัติตามข้อ ๑๑ แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ว่าด้วยการบริหารงานบุคคล พ.ศ. ๒๕๔๑

๙. อาจารย์ เลขที่ ๐๓๓๗๐๑๑ (กบม ๘/๒๕๖๕_พ. ๑๙ ต.ค. ๖๕) โดยใช้เงินรายได้ของภาควิชาบริหารการศึกษา หลักสูตร พธ.บ. สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ภาควิชาบริหารการศึกษา คณะครุศาสตร์ ๑. เป็นบรรพชิต หรือคฤหัสถ์

๒. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทหรือเอก สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ หรือสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา หรือสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ หรือสาขาวิชาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

๓. มีความรู้ด้านภาษาอังกฤษ สามารถพูด อ่าน บรรยายภาษาอังกฤษได้

๔. มีประสบการณ์การสอนอย่างน้อย ๑ ปี

๕. มีความสามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์เพื่อใช้เป็นสื่อประกอบการสอนได้ดี

๖. เป็นผู้มีประสบการณ์ทำงานวิจัย จะพิจารณาเป็นพิเศษ

๗. เป็นผู้มีคุณสมบัติตามข้อ ๑๑ แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ว่าด้วยการบริหารงานบุคคล พ.ศ. ๒๕๔๑

๑๐. อาจารย์ เลขที่ ๐๓๔๗๐๑๕ (กบม ๘/๒๕๖๕_พ. ๑๙ ต.ค. ๖๕) โดยใช้เงินรายได้ของภาควิชาหลักสูตรและการสอน คณะครุศาสตร์ ภาควิชาหลักสูตรและการสอน คณะครุศาสตร์ ๑. เป็นบรรพชิต หรือคฤหัสถ์

๒. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท หรือปริญญาเอก สาขาวิชาภาษาไทย สาขาภาษาศาสตร์ หรือสาขาวิชาอื่น ๆ ที่สัมพันธ์และสอดคล้องกับสาขาวิชาการสอนภาษาไทย

๓. มีประสบการณ์การสอนในระดับอุดมศึกษาไม่น้อยกว่า ๑ ปี

๔. สามารถผลิตสื่อการสอนและใช้คอมพิวเตอร์ได้ดี

๑๑. อาจารย์ เลขที่ ๐๓๔๗๐๑๖ (กบม ๘/๒๕๖๕_พ. ๑๙ ต.ค. ๖๕) โดยใช้เงินรายได้ของภาควิชาหลักสูตรและการสอน คณะครุศาสตร์ ภาควิชาหลักสูตรและการสอน คณะครุศาสตร์ ๑. เป็นบรรพชิต หรือคฤหัสถ์

๒. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท หรือปริญญาเอก สาขาวิชาภาษาไทย สาขาภาษาศาสตร์ หรือสาขาวิชาอื่น ๆ ที่สัมพันธ์และสอดคล้องกับสาขาวิชาการสอนภาษาไทย

๓. มีประสบการณ์การสอนในระดับอุดมศึกษาไม่น้อยกว่า ๑ ปี

๔. สามารถผลิตสื่อการสอนและใช้คอมพิวเตอร์ได้ดี

๑๒. อาจารย์ เลขที่ ๐๓๔๗๐๒๐ (กบม ๘/๒๕๖๕_พ. ๑๙ ต.ค. ๖๕) โดยใช้เงินรายได้ของภาควิชาหลักสูตรและการสอน คณะครุศาสตร์ ภาควิชาหลักสูตรและการสอน คณะครุศาสตร์ ๑. เป็นบรรพชิต หรือคฤหัสถ์

๒. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท หรือปริญญาเอก
สาขาวิชาการสอนภาษาภาษาอังกฤษ/ภาษาศาสตร์ หรือ
สาขาวิชาอื่น ๆ ที่สัมพันธ์และสอดคล้องกับสาขาวิชาการ
สอนภาษาอังกฤษ

๓. มีประสบการณ์การสอนในระดับอุดมศึกษาไม่น้อยกว่า ๑ ปี

๔. สามารถผลิตสื่อการสอนและใช้คอมพิวเตอร์ได้ดี

๕. สามารถใช้ภาษาอังกฤษได้ดี

๑๓. อาจารย์ เลขที่ ๐๓๔๗๐๒๖ (กบม ๘/๒๕๖๕_พ. ๑๙ ต.ค. ๖๕) โดยใช้เงินรายได้ของภาควิชาหลักสูตรและการสอน สอน คณะครุศาสตร์ ภาควิชาหลักสูตรและการสอน คณะครุศาสตร์ ๑. เป็นบรรพชิตหรือคฤหัสถ์

๒. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท หรือปริญญาเอก สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ สาขาวิชาการสอน ภาษาศาสตร์ หรือสาขาวิชาอื่น ๆ ที่สัมพันธ์และสอดคล้อง กับสาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ

๓. มีประสบการณ์การสอนในระดับอุดมศึกษาไม่น้อยกว่า ๑ ปี

๔. สามารถผลิตสื่อการสอนและใช้คอมพิวเตอร์ได้ดี

๕. สามารถใช้ภาษาอังกฤษได้ดี

๑๔. อาจารย์ เลขที่ ๐๓๔๗๐๒๗ (กบม ๘/๒๕๖๕_พ. ๑๙ ต.ค. ๖๕) โดยใช้เงินรายได้ของภาควิชาหลักสูตรและการสอน สอน คณะครุศาสตร์ ภาควิชาหลักสูตรและการสอน คณะครุศาสตร์ ๑. เป็นบรรพชิตหรือคฤหัสถ์

๒. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท หรือปริญญาเอกสาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ สาขาวิชาการสอนภาษาศาสตร์ หรือสาขาวิชาอื่น ๆ ที่สัมพันธ์และสอดคล้องกับสาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ

๓. มีประสบการณ์การสอนในระดับอุดมศึกษาไม่น้อยกว่า ๑ ปี

๔. สามารถผลิตสื่อการสอนและใช้คอมพิวเตอร์ได้ดี

๕. สามารถใช้ภาษาอังกฤษได้ดี

๑๕. อาจารย์ เลขที่ ๐๓๔๗๐๒๘ (กบม ๘/๒๕๖๕_พ. ๑๙ ต.ค. ๖๕) โดยใช้เงินรายได้ของภาควิชาหลักสูตรและการสอน สอน คณะครุศาสตร์ ภาควิชาหลักสูตรและการสอน คณะครุศาสตร์ ๑. เป็นบรรพชิตหรือคฤหัสถ์

๒. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท หรือปริญญาเอกสาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ สาขาวิชาการสอนภาษาศาสตร์ หรือสาขาวิชาอื่น ๆ ที่สัมพันธ์และสอดคล้อง กับสาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ

๓. มีประสบการณ์การสอนในระดับอุดมศึกษาไม่น้อยกว่า ๑ ปี

๔. สามารถผลิตสื่อการสอนและใช้คอมพิวเตอร์ได้ดี

๕. สามารถใช้ภาษาอังกฤษได้ดี

๑๖. อาจารย์ เลขที่ ๐๓๔๗๐๐๕ (กบม ๘/๒๕๖๕_พ. ๑๙ ต.ค. ๖๕) โดยใช้เงินรายได้ของภาควิชาหลักสูตรและการสอน ภาควิชาหลักสูตรและการสอน คณะครุศาสตร์ ๑. เป็นบรรพชิต หรือคฤหัสถ์

๒. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท หรือปริญญาเอก สาขาวิชาสังคมศึกษา หรือสาขาวิชาอื่น ๆ ที่สัมพันธ์และ สอดคล้องกับสาขาวิชาสังคมศึกษา

๓. มีประสบการณ์การสอน ๑ ปี

๔. สามารถผลิตสื่อการสอนและใช้คอมพิวเตอร์ได้ดี

๑๗. อาจารย์ เลขที่ ๐๓๔๗๐๐๘ (กบม ๘/๒๕๖๕_พ. ๑๙ ต.ค. ๖๕) โดยใช้เงินรายได้ของภาควิชาหลักสูตรและการสอน ภาควิชาหลักสูตรและการสอน คณะครุศาสตร์ ๑. เป็นบรรพชิต หรือคฤหัสถ์

๒. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท หรือปริญญาเอก สาขาวิชาสังคมศึกษา หรือสาขาวิชาอื่น ๆ ที่สัมพันธ์และสอดคล้องกับสาขาวิชาสังคมศึกษา

๓. มีประสบการณ์การสอน ๑ ปี

๔. สามารถผลิตสื่อการสอนและใช้คอมพิวเตอร์ได้ดี

๑๘. อาจารย์ เลขที่ ๐๕๒๗๐๐๒ (กบม ๘/๒๕๖๕_พ. ๑๙ ต.ค. ๖๕) โดยใช้เงินรายได้ของหลักสูตรบัณฑิตศึกษา ภาควิชารัฐศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ หลักสูตรบัณฑิตศึกษา ภาควิชารัฐศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ ๑. เป็นบรรพชิตหรือคฤหัสถ์

๒. ดำรงตำแหน่งทางวิชาการในระดับรองศาสตราจารย์ขึ้นไปใน สาขาวิชารัฐศาสตร์ หรือสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์
๓. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก สาขาวิชารัฐศาสตร์ หรือรัฐประศาสนศาสตร์
๔. มีผลงานทางวิชาการที่ได้รับการเผยแพร่ตามหลักเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยกำหนดในการพิจารณาแต่งตั้งให้เป็นอาจารย์อย่างน้อย ๕ รายการในรอบ ๕ ปี ย้อนหลัง โดยอย่างน้อย ๒ ใน ๕ รายการต้องเป็นงานวิจัยที่มีการเผยแพร่ตามเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยกำหนด และผลงานทางวิชาการนี้ต้องมิใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพื่อรับปริญญา

๕. สอบผ่านการทดสอบความสามารถภาษาอังกฤษตามเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยกำหนด

๖. มีทักษะด้านดิจิทัลในการปฏิบัติงานและการจัดการเรียนการสอน

๑๙. อาจารย์ เลขที่ ๑๕๘๗๐๑๒ (กบม ๕/๒๕๖๓_พฤ ๑๑ มิ.ย. ๖๓ โดยใช้เงินรายได้วิทยาลัยสงฆ์พุทธปัญญาศรีทวารวดี หลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาสังคม วิทยาลัยสงฆ์พุทธปัญญาศรีทวารวดี ๑. เป็นบรรพชิตหรือคฤหัสถ์

๒. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก สาขาวิชาการพัฒนาสังคมหรือสาขาวิชาที่สัมพันธ์

๓. มีผลการสอบความสามารถด้านภาษาอังกฤษตามเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยกำหนด

๔. มีประสบการณ์การสอนไม่น้อยกว่า ๑ ปี

๕. มีผลงานตีพิมพ์ที่มีคุณภาพ

๖. มีทักษะด้านดิจิทัลในการปฏิบัติงานและการจัดการเรียนการสอน

๒๐. อาจารย์ เลขที่ ๑๕๘๑๐๑๓ (กบม ๘/๒๕๖๒_ศ ๒๐ ก.ย. ๖๒ โดยใช้เงินรายได้วิทยาลัยสงฆ์พุทธปัญญาศรีทวารวดี วิทยาลัยสงฆ์พุทธปัญญาศรีทวารวดี ๑. เป็นบรรพชิตหรือคฤหัสถ์

๒. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก สาขาวิชาการพัฒนาสังคมหรือสาขาวิชาที่สัมพันธ์

๓. มีผลงานตีพิมพ์ที่มีคุณภาพ หรือมีประสบการณ์การทำวิจัยที่ไม่ใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษา

๔. มีความสามารถใช้ภาษาอังกฤษได้เป็นอย่างดี

๕. มีประสบการณ์สอนระดับอุดมศึกษาไม่น้อยกว่า ๑ ปี

๖. มีทักษะด้านดิจิทัลในการจัดการเรียนการสอนได้เป็นอย่างดี

  • ลูกจ้าง ตำแหน่ง ปฏิบัติการวิชาชีพและบริหารทั่วไป จำนวน ๘ อัตรา ดังนี้
ลำดับที่ ตำแหน่ง/เลขที่ สังกัด คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
๑. นายช่างเทคนิค เลขที่ ๐๑๕๙๐๐๓ (กบม ๑๐/๒๕๖๔_พฤ ๑๑ พ.ย. ๖๔) เงินรายได้ของมหาวิทยาลัย กองอาคารสถานที่และยานพาหนะ ๑. เป็นคฤหัสถ์

๒. สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค (ปวท.) ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน สาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง
กับหน้าที่ความรับผิดชอบและลักษณะงานที่ปฏิบัติ

๓. มีประสบการณ์การทำงานเฉพาะตำแหน่งไม่น้อยกว่า ๒ ปี

๕. มีทักษะด้านดิจิทัลในการปฏิบัติงาน

 ๒. นักจัดการงานทั่วไป เลขที่ ๐๕๕๘๐๐๑ (กบม ๔/๒๕๖๕_ศ. ๒๐ พ.ค. ๖๕) เงินรายได้ของหลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต คณะสังคมศาสตร์ ภาควิชานิติศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ ๑. เป็นบรรพชิตหรือคฤหัสถ์

๒. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ด้านสังคมศาสตร์หรือด้านการเงินและบัญชี

๓. มีทักษะด้านดิจิทัลในการปฏิบัติงานได้ดี

 

๓. นักจัดการงานทั่วไป เลขที่ ๐๖๑๘๐๐๑ (กบม ๕/๒๕๖๕_พฤ. ๓๐ มิ.ย. ๖๕) เงินรายได้ของสถาบันภาษา ส่วนงานบริหาร สถาบันภาษา ๑. เป็นบรรพชิต

๒. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือโท ไม่จำกัดสาขาวิชา

๓. มีทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ หรือภาษาต่างประเทศในระดับดี

๔. มีความรู้ ความสามารถด้านการจัดการเอกสาร งานธุรการ งานพัสดุ

๕. มีทักษะด้านดิจิทัลในการปฏิบัติงานได้ดี

๔. นักจัดการงานทั่วไป เลขที่ ๐๖๑๘๐๐๒ (กบม ๕/๒๕๖๕_พฤ. ๓๐ มิ.ย. ๖๕) เงินรายได้ของสถาบันภาษา ส่วนงานบริหาร สถาบันภาษา ๑. เป็นบรรพชิต

๒. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือโท ไม่จำกัดสาขาวิชา

๓. มีทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ หรือภาษาต่างประเทศในระดับดี

๔. มีความรู้ ความสามารถด้านการจัดการเอกสาร งานการเงินหรืองานการบัญชี

๕. มีทักษะด้านดิจิทัลในการปฏิบัติงานได้ดี

๕. นักจัดงานการทั่วไป เลขที่ ๑๐๒๘๐๐๗ (กบม ๗/๒๕๖๕_พ ๗ ก.ย. ๖๕) เงินรายได้มหาวิทยาลัย ส่วนธรรมนิเทศ สำนักส่งเสริมพระพุทธศาสนาและบริการสังคม ๑. เป็นบรรพชิต

๒. คุณวุฒิและประสบการณ์

– สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ไม่จำกัดสาขาวิชา

– มีประสบการณ์การทำงานด้านการให้บริการไม่น้อยกว่า ๒ ปี

๓. ความสามารถ

– มีทักษะด้านดิจิทัลในการปฏิบัติงานได้ดี

๖. นักจัดการงานทั่วไป เลขที่ ๐๒๒๘๐๐๒ (กบม ๘/๒๕๖๕_พ ๑๙ ต.ค. ๖๕) โดยใช้เงินรายได้หลักสูตรพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพระไตรปิฎกศึกษา คณะพุทธศาสตร์ สังกัด หลักสูตรพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพระไตรปิฎกศึกษา คณะพุทธศาสตร์ ๑. เป็นบรรพชิตหรือคฤหัสถ์

๒. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท สาขาวิชา พระพุทธศาสนา,ปรัชญา หรือสาขาวิชาที่สัมพันธ์

๓. มีประสบการณ์ด้านเอกสาร ทะเบียน หรืองานธุรการ

๔. สามารถฟัง พูด อ่าน เขียนเป็นภาษาอังกฤษได้

๕. มีประสบการณ์ด้านการจัดการทั่วไปไม่น้อยกว่า ๑ ปี

๖. มีบุคลิกภาพเหมาะสมกับตำแหน่งและมีจิตใจรักการให้บริการ

๗. มีทักษะด้านการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ Microsoft Word, Excel และการจัดการเอกสารในระบบออนไลน์เป็นอย่างดี

๗. นักจัดการงานทั่วไป เลขที่ ๐๒๓๘๐๐๓ (กบม ๘/๒๕๖๕_พ ๑๙ ต.ค. ๖๕) โดยใช้เงินรายได้หลักสูตรพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาศาสนาเปรียบเทียบ คณะพุทธศาสตร์ สังกัด หลักสูตร พุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาศาสนาเปรียบเทียบ คณะพุทธศาสตร์ ๑. เป็นบรรพชิตหรือคฤหัสถ์

๒. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท สาขาวิชา พระพุทธศาสนา,ปรัชญา หรือสาขาวิชาที่สัมพันธ์

๓. มีประสบการณ์ด้านเอกสาร ทะเบียน หรืองานธุรการ

๔. สามารถฟัง พูด อ่าน เขียนเป็นภาษาอังกฤษได้

๕. มีประสบการณ์ด้านการจัดการทั่วไปไม่น้อยกว่า ๑ ปี

๖. มีบุคลิกภาพเหมาะสมกับตำแหน่งและมีจิตใจรักการให้บริการ

๗. มีทักษะด้านการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ Microsoft Word, Excel และการจัดการเอกสารในระบบออนไลน์เป็นอย่างดี

๘. นักจัดการงานทั่วไป เลขที่ ๐๕๒๘๐๐๕ (กบม ๘/๒๕๖๕_พ ๑๙ ต.ค. ๖๕) เงินรายได้ของหลักสูตรบัณฑิตศึกษา ภาควิชารัฐศาสตร์ ภาควิชารัฐศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ ๑. เป็นบรรพชิต หรือคฤหัสถ์

๒. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี หรือโท สาขาวิชาบัญชีสาขาวิชาการเงิน สาขาวิชาบริหารธุรกิจ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง

๓. มีความรู้ด้านการจัดการเอกสารสามารถใช้โปรแกรม Microsoft Office ได้ดี

๔. มีความสามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อใช้ในการปฏิบัติงานได้ดี

. กำหนดการดำเนินการ

               ที่ กิจกรรม วัน เดือน ปี สถานที่
๑. รับสมัครสอบ ๗ -๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ ยื่นใบสมัคร online ที่ URL

https://hr.mcu.ac.th/HRIS/RecruitMCU/ApplicantLogIn.aspx หรือ QR Code

ติดต่อขอทราบรายละเอียดที่ กลุ่มงานบริหารงานบุคคล กองกลาง สำนักงานอธิการบดี ห้อง ๑๐๒ ชั้น ๑ อาคารสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย อยุธยา ตำบลลำไทร อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โทร. (๐๓๕) ๒๔๘-๐๐๐ ต่อ ๘๘๐๔

๒. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ ๖ ธันวาคม ๒๕๖๕ ๑. ป้ายประกาศหน้าห้อง ๑๐๒ อาคารสำนักงานอธิการบดี

๒. หน้าเว็บไซต์กองกลาง สำนักงานอธิการบดี

๓. สอบข้อเขียน – บุคลากรตำแหน่ง ปฏิบัติการวิชาชีพและบริหารทั่วไป ๑๓-๑๔ ธันวาคม ๒๕๖๕ ๐๙.๐๐ – ๑๔.๓๐ น.
– ลูกจ้างตำแหน่ง วิชาการ
๑๓-๑๔ ธันวาคม ๒๕๖๕ ๐๙.๐๐ – ๑๑.๐๐ น.
– ลูกจ้างตำแหน่ง ปฏิบัติการวิชาชีพและบริหารทั่วไป
๑๓-๑๔ ธันวาคม ๒๕๖๕ ๐๙.๐๐ – ๑๔.๓๐ น.
๔. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๖๕ ๑. ป้ายประกาศหน้าห้อง ๑๐๒ อาคารสำนักงานอธิการบดี

๒. หน้าเว็บไซต์กองกลาง สำนักงานอธิการบดี

๕. สอบสัมภาษณ์ ๒๑ – ๒๔ ธันวาคม ๒๕๖๕ ตามประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์
๖. ประกาศรายชื่อผู้สอบได้ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๖๕ ๑. ป้ายประกาศหน้าห้อง ๑๐๒ อาคารสำนักงานอธิการบดี

๒. หน้าเว็บไซต์กองกลาง สำนักงานอธิการบดี

๗. รายงานตัว ๒๘ ธันวาคม ๒๕๖๕ กลุ่มงานบริหารงานบุคคล กองกลาง

 

ผู้ไม่มารายงานตัวตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว มหาวิทยาลัยจะถือว่าสละสิทธิ์ และจะเรียกผู้ติดสำรองเข้ารายงานตัว เพื่อปฏิบัติงานตั้งแต่วันที่ ๓ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๖ เป็นต้นไป

โดยที่สถานการณ์ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) ยังคงแพร่ระบาด เพื่อความปลอดภัยของผู้เข้ารับการสอบและผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย มหาวิทยาลัยอาจพิจารณาสถานการณ์และมาตรการทางสาธารณสุขตามนโยบายภาครัฐและมหาวิทยาลัย โดยจะประกาศกำหนดการสอบคัดเลือกและกำหนดการอื่น ๆ ในภายหลังผ่านเว็บไซต์ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี  https://central.mcu.ac.th

ประกาศ  ณ  วันที่  ๙    พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๕

 

(พระธรรมวัชรบัณฑิต, ศ.ดร.)

อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

*หมายเหตุ
๑. ให้เจ้าหน้าที่ตรวจเอกสารให้เรียบร้อยก่อนที่จะทำการโอนเงิน
๒. กรุณาเช็คอีเมล์ที่ได้ระบุไว้ในใบสมัคร (เจ้าหน้าที่จะติดต่อกลับทางอีเมล์เท่านั้น)
๓. โอนเงินเข้าบัญชีธนาคารทหารไทยธนชาต สาขาเสือป่า เลขที่บัญชี ๐๔๖-๒-๗๓๗๙๑-๗

**ดาวน์โหลดเอกสารประกาศ