วันอาทิตย์, มิถุนายน 13

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียนประเภทปฏิบัติการวิชาชีพและบริหารทั่วไป

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียน
เพื่อแต่งตั้งเป็นลูกจ้างของมหาวิทยาลัย
ประเภท ปฏิบัติการวิชาชีพและบริหารทั่วไป

ตามที่มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นลูกจ้างของมหาวิทยาลัย โดยกลุ่มงานบริหารงานบุคคลได้ตรวจสอบคุณสมบัติผู้สมัครเรียบร้อยแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อและหมายเลขประจำตัวผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียน ดังนี้

เลขที่สมัครสอบชื่อ – ฉายา /นามสกุล
๖๔๐๒๘๐๐๑พระครูปลัดณพิชญ์ ญาณวิโร (ลาภอิ่มทอง)
๖๔๐๒๘๐๐๒นายจิรวัฒน์ เลิศรุ่งวิกรัย
๖๔๐๒๘๐๐๓นายกิตติกร พรมวงศ์
๖๔๐๒๘๐๐๔นางสาวชลิสา พูลแสง
๖๔๐๒๘๐๐๕นางสาวพัชราภรณ์ พุ่มหนู
๖๔๐๒๘๐๐๖พระสมุห์พสกรณ์ ฐานวโร (นราปัญญากุล)
๖๔๐๒๘๐๐๗พระทองเจริญ อุปสนฺโต (โคตรดินขาว)
๖๔๐๒๘๐๐๘พระพุทธพร พุทฺธวโร (ลพทองคำ)
๖๔๐๒๘๐๐๙นายธนากร ผิวผาง
๖๔๐๒๘๐๑๐นายอริยะ เพียงตา
๖๔๐๒๘๐๑๑นางสาวกฤษณา เจริญรมย์
๖๔๐๒๘๐๑๒นางสาวปาริฉัตร ศรีบุดดา
๖๔๐๒๘๐๑๓นางสาวอัญธิภา ภู่ดารงค์
๖๔๐๒๘๐๑๔พระมหานาคิน ถิรธมฺโม (พาหา)
๖๔๐๒๘๐๑๕นายมนูญ ต่อเขต
๖๔๐๒๘๐๑๖นางสาวพิศุทธิ์ ลมูลภักตร์
๖๔๐๒๘๐๑๗นางสาวสุธิรา แก้วตาสาม
๖๔๐๒๘๐๑๘นางสาวภัควลัญชญ์ พินิจมนตรี
๖๔๐๒๘๐๑๙นางสาวสมหญิง สุดสังข์
๖๔๐๒๘๐๒๐พระมหาบำรุง ธมฺมเสฏฺโฐ (อ่วมคงศาสตร์)
๖๔๐๒๘๐๒๑พระสวณัฐกร ฐิตปรกฺกโม (แสนสุข)
๖๔๐๒๘๐๒๒นายกิตติภัค สุดสะกรี
๖๔๐๒๘๐๒๓พระใบฎีกาอโณทัย สุเมโธ (อ้อมแก้ว)
๖๔๐๒๘๐๒๔นายวรพงษ์ พรหมเสนา
๖๔๐๒๘๐๒๕พระรัชพล ปภสฺสโร (เหลืองทองเปลว)
๖๔๐๒๘๐๒๖นายวิจิตร ศรีสวัสดิ์
๖๔๐๒๘๐๒๗นายอรุณ ลือจันดา
๖๔๐๒๘๐๒๘นายถนัด ไชยพันธ์
๖๔๐๒๘๐๒๙นายกฤษณะ ขันทอง
๖๔๐๒๘๐๓๐นายเลอสรร ชินวรรณ
๖๔๐๒๘๐๓๑นางสาวศศิมา นิธิวัฒน์ธนากร
๖๔๐๒๘๐๓๒นางสาวญาณี ฤทธิเดช
๖๔๐๒๘๐๓๓นางสาวธัญหทัย สุขสมพืช
๖๔๐๒๘๐๓๔นายสุตถิพัฒน์ ยิ้มพร
๖๔๐๒๘๐๓๕นางสาวอารีย์ ศรีนคร
๖๔๐๒๘๐๓๖พระมหาสิริวัตร ปญฺญาวุฑฺโฒ (สุวรรณไตร)
๖๔๐๒๘๐๓๗พระกรินทร์ อาวุธปญฺโญ (นาปรัง)
๖๔๐๒๘๐๓๘พระมหาสมควร สุวณฺโณ (คุ้มสุวรรณ)
๖๔๐๒๘๐๓๙นางสาวปุณิกา เดชสิทธิ์วิชญะ
๖๔๐๒๘๐๔๐นายสิทธิศักดิ์ สุขชิด
๖๔๐๒๘๐๔๑นางสาวอาริยา สุธาวรรณ์
๖๔๐๒๘๐๔๒นายชินภัทร เจริญรัตน์
๖๔๐๒๘๐๔๓นายวงศธร ธัญญะอุดม
๖๔๐๒๘๐๔๔นางสาวฐนารัตน์ ศิริไชย
๖๔๐๒๘๐๔๕นางสาวปวีณา สงวนชม
๖๔๐๒๘๐๔๖พระคุณากร ปิยจาโร (กุลวงษ์)
๖๔๐๒๘๐๔๗นายคมสัน พันธุระ
๖๔๐๒๘๐๔๘พระมหากัมพล อตฺถปาโล (ชำนาญ)
๖๔๐๒๘๐๔๙พระกอบชัย เขมานฺนโท (แซ่อึ้ง)
๖๔๐๒๘๐๕๐นางสาวอุบล ดวงสีดา

ขอให้ผู้มีรายชื่อตามประกาศข้างต้น เข้ารับการสอบข้อเขียน ในวันอังคาร ที่ ๘ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๔ ณ ห้อง C๑๑๕ อาคารเรียนรวม มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ตั้งแต่เวลา ๙.๐๐ น. เป็นต้นไป

ข้อกำหนดในการสอบ

ผู้เข้าสอบต้องมาถึงสนามสอบก่อนเวลา ๙.๐๐ น. และเตรียมความพร้อมด้านหน้าห้องสอบ โดยปฏิบัติตามข้อกำหนด ดังนี้

๑. อุปกรณ์และเอกสารที่ต้องใช้ในการเข้าห้องสอบ (ผู้เข้าสอบต้องนำมาทุกคน)
๑) ปากกาลูกลื่น น้ำยาลบคำผิด
๒) บัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรประจำตัวพนักงานของรัฐ หรือบัตรแสดงตนอื่น ที่มีรูปถ่ายและเลขประจาตัวประชาชน ๑๓ หลัก ซึ่งออกโดยส่วนงานราชการและยังไม่หมดอายุ หากไม่มีบัตรแสดงตน มหาวิทยาลัยจะพิจารณาให้เป็นผู้ไม่มีสิทธิ์เข้ารับการทดสอบ
๒. ข้อห้ามและข้อแนะนำในการเข้าห้องสอบ
๑) ห้าม นำกระเป๋าเครื่องเขียน กระเป๋าถือหรือกระเป๋าสัมภาระ เครื่องคำนวณทุกชนิด เครื่องมือ อุปกรณ์สื่อสารและเอกสารทุกชนิดหรืออุปกรณ์ช่วยบันทึกเข้าห้องสอบ
๒) ห้าม นำแบบทดสอบหรือกระดาษคำตอบออกจากห้องสอบโดยเด็ดขาด
๓) ไม่ควร นำทรัพย์สินที่มีค่าติดตัวมา เนื่องจากมหาวิทยาลัย ไม่อนุญาตให้นำเข้าห้องสอบ
๔) เจ้าหน้าที่ไม่รับฝากและไม่รับผิดชอบสิ่งของหรืออุปกรณ์สื่อสารทุกชนิด
๕) เมื่อเวลาผ่านไป ๓๐ นาที มหาวิทยาลัย ไม่อนุญาตให้เข้าห้องสอบ และไม่อนุญาตให้ออกจากห้องสอบจนกว่าจะหมดเวลาสอบในแต่ละวิชา
๖) มหาวิทยาลัยจะพิจารณาผลการสอบให้เฉพาะผู้ที่ปฏิบัติตามคำชี้แจงที่มหาวิทยาลัยกำหนดไว้เท่านั้น

เพื่อความโปร่งใส และเป็นธรรมในการสอบข้อเขียน ผู้เข้าสอบต้องปฏิบัติตามข้อห้ามและข้อแนะนำในการเข้าห้องสอบ โดยมหาวิทยาลัยถือว่า ผู้เข้าสอบข้อเขียนได้รับทราบข้อกำหนดต่าง ๆ ในการเข้าห้องสอบตามประกาศแล้ว และยินยอมให้มหาวิทยาลัยตรวจค้นเป็นการเฉพาะบุคคลได้ หากมีข้อสงสัยที่คาดว่าอาจก่อให้เกิดการทุจริต โดยผู้เข้าสอบจะอ้างสิทธิใด ๆ โต้แย้งมิได้ และกรรมการคุมสอบหรือผู้ประสานงานสอบ สามารถพิจารณาให้เป็นผู้ไม่มีสิทธิสอบข้อเขียนทันที

ประกาศ ณ วันที่ ๓๑ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๔
(พระมหาสาธิต สาธิโต, ดร.)
ผู้อำนวยการกองกลาง

*ดาวน์โหลดเอกสารประกาศนี้

Share.