วันพฤหัสบดี, พฤษภาคม 13

ประกาศเลื่อนการจัดอบรมโครงการพัฒนาขีดความสามารถบุคลากรตามสายงาน (สายอาชีพ) รุ่นที่ 5

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +

ประกาศเลื่อนการจัดอบรม

โครงการ “พัฒนาขีดความสามารถบุคลากรตามสายงาน (สายอาชีพ)” รุ่นที่ ๕

เนื่องจากวิกฤตสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ ประกอบกับผลการประชุมผู้บริหารฯ เกี่ยวกับการบริหารงบประมาณ ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับตำแหน่งปฏิบัติการวิชาชีพฯ

จนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลายและสอดคล้องกับนโยบายของมหาวิทยาลัย

รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการฝึกอบรมจะแจ้งให้ทราบภายหลัง

จึงเรียนแจ้งมาเพื่อทราบ

กลุ่มงานพัฒนาบุคลากร กองกลาง
email : center@mcu.ac.th

Share.