รายงานการติดตาม แต่งตั้งอนุกรรมการการจัดการความรู้ และแผนปฏิบัติการการจัดการความรู้

รายงานการติดตาม แต่งตั้งอนุกรรมการการจัดการความรู้ และแผนปฏิบัติการการจัดการความรู้ 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
 ส่วนงาน  แต่งตั้งอนุกรรมการ แผนปฏิบัติการ KM
ส่ง วิธี วันที่ ส่ง วิธี วันที่
ส่วนกลาง             
1. สำนักงานอธิการบดี            
2. บัณฑิตวิทยาลัย            
3. คณะพุทธศาสตร์            
4. คณะครุศาสตร์            
5. คณะมนุษยศาสตร์            
6. คณะสังคมศาสตร์            
7. สถาบันภาษา            
8. สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ 1 Mail 2 มี.ค. 2562 1 Mail 2 มี.ค. 2562
9. สถาบันวิปัสสนาธุระ            
  9.1 ส่วนงานบริหาร 1 Mail 1 เม.ย. 2562 1 Mail 1 เม.ย. 2562
  9.2 ส่วนวางแผนและพัฒนาการอบรม            
10. สำนักทะเบียนและวัดผล            
11. สำนักส่งเสริมพระพุทธศาสนาและบริการสังคม            
12. สำนักหอสมุดฯ      
  12.1 ส่วนหอสมุดกลาง บันทึกข้อความ  18ก.พ. 2562       
  12.2 ส่วนเทคโนโลยีสารสนเทศ       1 บันทึก/Mail 28 พ.ย. 2561
13. ศูนย์อาเซียนศึกษา            
14. วิทยาลัยพุทธศาสตร์ 1 Mail 6 มี.ค. 2562 1 Mail 6 มี.ค. 2562
15. วิทยาลัยพระธรรมฑูต            
วิทยาเขต 11 แห่ง             
1. วิทยาเขตหนองคาย 1 Mail 28 ก.พ. 2562 1
2. วิทยาเขตเชียงใหม่ 1 Mail 30 พ.ย. 2561 1 mail
3. วิทยาเขตนครศรีธรรมราช 1 บันทึกข้อความ 16 ก.พ. 2562 1 บันทึกข้อความ 16 ก.พ. 2562
4. วิทยาเขตขอนแก่น            
5. วิทยาเขตนครราชสีมา            
6. วิทยาเขตอุบลราชธานี 1 บันทึก/Mail 1  ธ.ค.  2561 1 บันทึก/Mail 1 ธ.ค. 2561
7. วิทยาเขตแพร่ 1 บันทึก/Mail 1  ธ.ค.  2561 1 บันทึก/Mail 1 ธ.ค. 2561
8. วิทยาเขตสุรินทร์            
9. วิทยาเขตพะเยา 1 บันทึก/Mail 1  ธ.ค.  2561 1 บันทึก/Mail 1 ธ.ค. 2561
10. วิทยาเขตบาฬีศึกษาพุทธโฆษ            
11. วิทยาเขตนครสวรรค์            
วิทยาลัยสงฆ์ 18 แห่ง            
1. วิทยาลัยสงฆ์เลย            
2. วิทยาลัยสงฆ์นครพนม            
3. วิทยาลัยสงฆ์ลำพูน 1 บันทึกข้อความ 8 ม.ค. 2561 1 บันทึกข้อความ 8 ม.ค. 2561
4. วิทยาลัยสงฆ์พุทธชินราช            
5. วิทยาลัยสงฆ์บุรีรัมย์            
6. วิทยาลัยสงฆ์ปัตตานี 1 บันทึกข้อความ 8  ม.ค. 2561 1 บันทึกข้อความ 8 ม.ค. 2561
7. วิทยาลัยสงฆ์นครน่านฯ 1 บันทึก/Mail 21 ก.พ. 2562 1 บันทึก/Mail 21 ก.พ. 2562
8. วิทยาลัยสงฆ์พุทธโสธร 1 บันทึกข้อความ 12 มี.ค. 2562 1 บันทึกข้อความ 12 มี.ค. 2562
9. วิทยาลัยสงฆ์เชียงราย 1 บันทึก/Mail 1  ธ.ค.  2561 1 บันทึก/Mail 1 ธ.ค. 2561
10. วิทยาลัยสงฆ์นครลำปาง 1 บันทึกข้อความ  4 ธ.ค. 2561 1 บันทึกข้อความ 4 ธ.ค. 2561
11. วิทยาลัยสงฆ์ศรีสะเกษ            
12. วิทยาลัยสงฆ์พุทธปัญญาฯ 1 บันทึกข้อความ 12 ธ.ค. 2561 1 บันทึกข้อความ 12 ธ.ค. 2561
13. วิทยาลัยสงฆ์ชัยภูมิ 1 บันทึก/Mail 1  ธ.ค.  2561 1 บันทึก/Mail 1 ธ.ค. 25621
14. วิทยาลัยสงฆ์พ่อขุนผาเมือง            
15. วิทยาลัยสงฆ์ร้อยเอ็ด            
16. วิทยาลัยสงฆ์ราชบุรี 1 Mail 30 พ.ย. 2561 1 Mail 30 พ.ย. 2561
17. วิทยาลัยสงฆ์พิจิตร            
18. วิทยาลัยสงฆ์สุพรรณบุรี            
  19     19