ประกาศผลการสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นบุคลากรของมหาวิทยาลัย

ประกาศมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

เรื่อง ผลการสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นบุคลากรของมหาวิทยาลัย

ᅠᅠᅠᅠอาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๒๗ (๔) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๔๐ และมติคณะกรรมการดำเนินการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นบุคลากรของมหาวิทยาลัย ประเภทคณาจารย์ประจำ ในคราวประชุมครั้งที่ ๖/๒๕๖๗ วันพฤหัสบดีที่ ๒๕ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๗ และประเภทเจ้าหน้าที่ประจำ ในคราวประชุมครั้งที่ ๗/๒๕๖๗ วันพฤหัสบดีที่ ๒๕ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๗ จึงออกประกาศผลการสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นบุคลากรของมหาวิทยาลัย ประเภทคณาจารย์ประจำ ประเภทเจ้าหน้าที่ประจำ ประเภทคณาจารย์ลูกจ้าง และประเภทเจ้าหน้าที่ลูกจ้าง ดังนี้

ᅠᅠᅠก. ประเภท คณาจารย์ประจำ รวมจำนวน ๕ รูปหรือคน 

ᅠᅠᅠᅠดูเพิ่มเติม

ᅠᅠᅠข. ประเภท เจ้าหน้าที่ประจำ จำนวน ๔ รูปหรือคน

ᅠᅠᅠᅠดูเพิ่มเติม

ᅠᅠᅠค. ประเภท คณาจารย์ลูกจ้าง จำนวน ๓๖ รูปหรือคน

ᅠᅠᅠᅠดูเพิ่มเติม

ᅠᅠᅠง. กลุ่มตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ลูกจ้าง จำนวน ๒๒ รูปหรือคน

ᅠᅠᅠᅠดูเพิ่มเติม

ᅠᅠᅠᅠให้ผู้ผ่านการสอบคัดเลือกในครั้งนี้ ไปรายงานตัวและยื่นเอกสารได้ที่ กลุ่มงานบริหารงานบุคคล กองกลาง สำนักงานอธิการบดี ห้อง ๑๐๒ ชั้น ๑ อาคารสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ตำบลลำไทร อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ภายในวันที่ ๑๓-๑๔ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๗ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๗.๐๐ น. และให้เริ่มปฏิบัติงานในวันที่ ๑๖ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๗ หากไม่ส่งเอกสาร
รายงานตัว ตามวัน และเวลากล่าว ถือว่าสละสิทธิ์ เอกสารประกอบการรายงานตัวตามรายการเอกสารแนบท้ายประกาศ

ประกาศ  ณ วันที่       ๓       พฤษภาคม  พ.ศ. ๒๕๖๗

ᅠᅠᅠᅠ

(พระธรรมวัชรบัณฑิต, ศ.ดร.)

อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย


**ดาวน์โหลดเอกสารประกาศ**


*รายการเอกสารแนบท้ายประกาศและเอกสารที่ต้องเตรียมมารายงานตัวและทำสัญญาจ้างการทดลองปฏิบัติงาน ประเภทคณาจารย์ประจำ และประเภทเจ้าหน้าที่ประจำ

 1. ใบรายงานตัวเข้าเป็นบุคลากรของมหาวิทยาลัย (บค. ๐๓)   จำนวน   ๑  ฉบับ
 2. กรอกประวัติบุคลากรมหาวิทยาลัย กรณีเป็นภิกษุ (บค.๐๕) จำนวน   ๑  ฉบับ
 3. กรอกประวัติบุคลากรมหาวิทยาลัย กรณีเป็นฆราวาส (บค.๐๖) จำนวน   ๑  ฉบับ
 4. สำเนาหนังสือสุทธิหรือบัตรประจำตัวประชาชน(ยังไม่หมดอายุ)  จำนวน   ๑  ฉบับ
 5. เอกสารการสมัครสอบที่เคยแนบในระบบการสมัครสอบทุกชนิด     จำนวน   ๑  ชุด
 6. รูปถ่าย ขนาด ๑ นิ้ว       จำนวน   ๑  ใบ
 7. สำเนาบัญชีธนาคารทหารไทยธนชาต (เฉพาะส่วนกลาง)    จำนวน   ๑  ฉบับ
 8. สัญญาจ้างทดลองปฏิบัติงาน (บค.๕๕.๒) กรณีทดลองปฏิบัติงาน     จำนวน   ๒   ฉบับ
  8.1 สำเนาหนังสือสุทธิ กรณีเป็นภิกษุ/สำเนาบัตรประชาชน   จำนวน   ๒   ฉบับ
  8.2 สำเนาทะเบียนบ้าน        จำนวน   ๒   ฉบับ
 9. สัญญาจ้างบุคลากรประจำ (บค.๕๕) กรณีที่ได้คำสั่งแต่งตั้งแล้ว จำนวน   ๒   ฉบับ
  9.1 สำเนาหนังสือสุทธิ กรณีเป็นภิกษุ/สำเนาบัตรประชาชน   จำนวน   ๒   ฉบับ
  8.2 สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน   ๒   ฉบับ
 10. สัญญาค้ำประกัน (บุคลากรประจำและลูกจ้าง) (บค.๕๖)    จำนวน   ๒   ฉบับ
  10.1 สำเนาหนังสือสุทธิ กรณีเป็นภิกษุ/สำเนาบัตรประชาชน จำนวน   ๒   ฉบับ
  10.2 สำเนาทะเบียนบ้าน   จำนวน   ๒   ฉบับ
 11. เอกสารแนบท้ายสัญญาค้ำประกัน กรณีผู้ค้ำประกันมีคู่สมรส (บค.๕๖.๑)  จำนวน   ๒   ฉบับ
  11.1 สำเนาบัตรประชาชน จำนวน   ๒   ฉบับ
  11.2 สำเนาทะเบียนบ้าน   จำนวน   ๒   ฉบับ
  11.3 สำเนาทะเบียนสมรส     จำนวน   ๒   ฉบับ

**รายการเอกสารแนบท้ายประกาศและเอกสารที่ต้องเตรียมมารายงานตัวและทำสัญญาจ้างการทดลองปฏิบัติงาน ประเภทคณาจารย์ลูกจ้าง และประเภทเจ้าหน้าที่ลูกจ้าง

 1. กรอกประวัติบุคลากรมหาวิทยาลัย (ลูกจ้างชั่วคราว) (บค. ๐๘) จำนวน ๑ ฉบับ
 2. สำเนาหนังสือสุทธิหรือบัตรประจำตัวประชาชน (ยังไม่หมดอายุ) จำนวน ๑ ฉบับ
 3. เอกสารการสมัครสอบที่เคยแนบในระบบการสมัครสอบทุกชนิด จำนวน ๑ ชุด
 4. รูปถ่าย ขนาด ๑ นิ้ว จำนวน ๑ ใบ
 5. สำเนาสมุดฝากธนาคารทหารไทยธนชาต (เฉพาะส่วนกลาง) จำนวน ๑ ฉบับ
 6. สัญญาจ้างการทดลองปฏิบัติงาน ตำแหน่ง ลูกจ้าง (บค.๔๙.๑) จำนวน ๒ ฉบับ
  6.1 สำเนาหนังสือสุทธิ กรณีเป็นภิกษุ/สำเนาบัตรประชาชน จำนวน ๒ ฉบับ
  6.2 สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน ๒ ฉบับ
 7. สัญญาค้ำประกัน (บุคลากรประจำและลูกจ้าง) (บค.๕๖) จำนวน ๒ ฉบับ
  7.1 สำเนาหนังสือสุทธิ กรณีเป็นภิกษุ/สำเนาบัตรประชาชน จำนวน ๒ ฉบับ
  7.2 สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน ๒ ฉบับ
 8. เอกสารแนบท้ายสัญญาค้ำประกัน กรณีผู้ค้ำประกันมีคู่สมรส (บค.๕๖.๑) จำนวน ๒ ฉบับ
  8.1 สำเนาบัตรประชาชน จำนวน ๒ ฉบับ
  8.2 สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน ๒ ฉบับ
  8.3 สำเนาทะเบียนสมรส จำนวน ๒ ฉบับ

***หมายเหตุ : สามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์ม บค. ได้ที่หน้าเว็บไซต์กองกลาง เมนู ดาวน์โหลด หัวข้อ เอกสาร บค.หัวเรื่องแบบฟอร์มคำร้องเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล