ประมวลภาพกิจกรรมการคัดเลือกผลงานแนววิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศด้านการจัดการความรู้ ประจำปี ๒๕๖๕

ประมวลภาพกิจกรรมการคัดเลือกผลงานแนววิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศด้านการจัดการความรู้ ประจำปี ๒๕๖๕
เนื่องในวันครบรอบ “๑๓๕ ปี มหาจุฬาฯ พัฒนาปัญญาและคุณธรรม นำพุทธนวัตกรรมสู่สังคมโลก”

  • ประมวลภาพบรรยากาศการนำเสนอผลงานแนววิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศด้านการจัดการความรู้ ประจำปี ๒๕๖๕ ในวันที่ ๕ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕ ห้องประชุมออนไลน์ด้วยโปรแกรม Zoom ห้องที่ ๑
  • ห้องประชุมออนไลน์ด้วยโปรแกรม Zoom ห้องที่ ๒
  • ภาพบรรยากาศงานแนววิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศด้านการจัดการความรู้ ประจำปี ๒๕๖๕ ในวันที่ ๑๓ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕ ห้องประชุม มวก. ๔๘ พรรษา