ประกาศ ผลการคัดเลือกผลงานแนววิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศด้านการจัดการความรู้ ประจำปี ๒๕๖๒

ตามที่มหาวิทยาลัย ได้จัดกิจกรรมนำเสนอผลงานแนววิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศด้านการจัดการความรู้ เมื่อวันที่ ๓๐ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๒ นั้น
คณะกรรมการตัดสินผลงาน ได้พิจารณาการนำเสนอแล้ว จึงขอประกาศผลการคัดเลือกผลงานแนววิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศด้านการจัดการความรู้ ประจำปี ๒๕๖๒ ดังนี้