วันพุธ, สิงหาคม 4

ขออนุมัติอัตรากำลัง ปีงบประมาณ ๒๕๖๒

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +
ขออนุมัติอัตรากำลัง ปีงบประมาณ ๒๕๖๒

Download230
Stock
File Size4.20 MB
Create Date28 พฤษภาคม 2018
Download

ตามที่มหาวิทยาลัย ได้มีบันทึกที่  ศธ.๖๑๐๐.๑/ว๒๐๒  ลงวันที่ี ๒๖ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๑  เรื่อง การดำเนินการเกี่ยวกับการขอกำหนดอัตรากำลัง (ลูกจ้างมีหมายเลข) ปีงบประมาณ ๒๕๖๒  โดยให้ส่งเอกสารตามบันทึก ภายในวันที่ ๒๕ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๑

รายละเอียดกระบวนการขออนุมัติอัตรากำลัง และเอกสารประกอบ ดังนี้

กระบวนการขออนุมัติอัตรากำลัง

 

เอกสาร ประกอบการขออนุมัติกำหนดอัตรากำลัง

๑. แนวทางและวิธีการขอกำหนดอัตรากำลัง มจร 

๒. แบบวิเคราะห์ภาระงานประกอบการขอกำหนดอัตรากำลัง  PDF      Excel

๓. ตัวอย่างแบบฟอร์มขออนุมัติจ้างลูกจ้าง-ปี๖๒  PDF    Word

๔. ตัวอย่าง-บันทึกข้อความ-สัญญาจ้างลูกจ้าง    PDF    Word

๕. แบบหนังสือมอบอำนาจลงนามในสัญญาจ้างลูกจ้าง    PDF    Word

๖. รายการเอกสารประกอบการจ้างลูกจ้าง ส่วนกลาง วข วส. (Check List)    PDF    Word

๗. บค.๔๙ สัญญาจ้างลูกจ้าง  PDF    Word

๘. บค.๒๙ สัญญาจ้างผู้เกษียณ  PDF   Word

๙. บค.๕๖ สัญญาค้ำประกัน สายวิชาการ สายปฏิบัติการ  PDF  Word

๑๐. มติสภามหาวิทยาลัย-กรอบอัตรากำลัง

๑๑. ประกาศ-มจร-หลักเกณฑ์และวิธีการจ้างลูกจ้าง ๕๙

๑๒. ประกาศ-มจร-การจ้างผู้เกษียณอายุการทำงาน อยุ่ปฏิบัติงานต่อ ๕๒

๑๓. ประกาศ-มจร-มาตรฐานความสามารถภาษาอังกฤษ ๖๐

๑๔. มติสภาวิชาการ-เห็นชอบให้ลูกจ้างมีหมายเลขขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการได้

๑๕. ตัวอย่าง _แบบวิเคราะห์ภาระงานประกอบการขอกำหนดอัตรากำลัง   PDF      Excel

 

ขอให้ทุกส่วนงาน ศึกษารายละเอียดเอกสาร และดำเนินการภายในระยะเวลาที่กำหนด

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

กลุ่มงานบริหารงานบุคคล  email: center@mcu.ac.th

๑. นางสาวณภาส์ณัฐ พิมพิลาลัย นักทรัพยากรบุคคล  โทร.  ๐๙๖ ๔๑๖ ๕๓๙๕

๒. นางสาวมณีมัญช์ เชษฐ์สกุลวิจิตร  รองผู้อำนวยการกองกลาง โทร.  ๐๘๙ ๖๗๐ ๕๓๒๑

๓. พระมหาสาธิต สาธิโต  ผู้อำนวยการกองกลาง โทร. ๐๘๑ ๔๒๓ ๑๐๔๒

 

 

Share.

About Author

Educational profile: (1) B.A. (Public Administration), B.A. (English), B.B.A (Business and Information Technology).; (2) M.S. (Human Resource Development).; (3) Ed.D. (Innovation Management Education) Position Profile: (1) Computer System Officer; (2) Head, Institute Research and Information System, Planing Division.; (3) Acting Director, Foreign Affairs Division.; (4) Director, Central Affairs Division.