ขออนุมัติจ้างลูกจ้าง ปีงบประมาณ ๒๕๖๔

Download
Download is available until [expire_date]
  • Version
  • Download 73
  • File Size 5.52 MB
  • File Count 1
  • Create Date 30 กรกฎาคม 2020
  • Last Updated 4 มีนาคม 2021

ขออนุมัติจ้างลูกจ้าง ปีงบประมาณ ๒๕๖๔

ตามที่มหาวิทยาลัย ได้มีบันทึกที่ อว.๘๐๐๐/ว๑๘ ลงวันที่ ๓๐ กรกฎาคม ๒๕๖๓ เรื่อง แจ้งมติคณะกรรมการบริหารงานบุคคล วาระเรื่อง ขออนุมัติแนวทางการจ้างลูกจ้าง ปีงบประมาณ ๒๕๖๔

ขอให้ส่วนงานที่ประสงค์จะขออนุมัติจ้างลูกจ้าง ปีงบประมาณ ๒๕๖๔ (การจ้างต่อลูกจ้างมีหมายเลข)  ดำเนินการตามมติดังกล่าว โดยมีรายละเอียดการดำเนินการตามลำดับเอกสาร ดังนี้

๑. ตรวจสอบอัตรากำลังให้เป็นไปตามมติสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๓/๒๕๕๘ ยกเว้นส่วนงานตั้งใหม่ ห้องเรียนและหน่วยวิทยบริการ

๒. บันทึกขออนุมัติ ตามตัวอย่างแบบฟอร์มขออนุมัติจ้างลูกจ้าง-ปี ๖๔

๓. แนบไฟล์ word ร่างคำสั่งในระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ (LessPaper) ประกอบด้วย

๓.๑ ร่างคำสั่ง เรื่อง อนุมัติให้จ้างลูกจ้าง ประเภทวิชาการ ตำแหน่ง อาจารย์ สังกัด (ชื่อส่วนงาน) ..........................................

๓.๒ ร่างคำสั่ง เรื่อง อนุมัติให้จ้างลูกจ้าง ประเภทและตำแหน่ง ปฏิบัติการวิชาชีพและบริหารทั่วไป สังกัด (ชื่อส่วนงาน) ..........................................

 

กระบวนการขออนุมัติจ้างลูกจ้าง ปีงบประมาณ ๒๕๖๔

ประกาศมหาวิทยาลัย เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการกำหนดตำแหน่ง กำหนดภาระงาน การบรรจุแต่งตั้ง การได้รับค่าจ้าง การให้พ้นตำแหน่งของลูกจ้าง พ.ศ. ๒๕๕๙

แนวปฏิบัติในการดำเนินการเกี่ยวกับการจ้างลูกจ้าง๖๔

๑. การจ้างลูกจ้างรายเดิม (จ้างต่อ) ดำเนินการตามแบบฟอร์มที่กำหนด

๑.๑ แบบฟอร์มขออนุมัติจ้างลูกจ้าง ปีงบประมาณ ๒๕๖๔

๑.๒ มติ กบม. ๖/๖๓ แนวทางการจ้างลูกจ้าง ปีงบประมาณ ๒๕๖๔

๒. การจ้าง กรณีตำแหน่งว่าง  ดำเนินการเปิดสอบคัดเลือก ตามประกาศมหาวิทยาลัยฯ

ประกาศมหาวิทยาลัยฯ เรื่อง การสรรหา การคัดเลือก และการทดลองปฏิบัติงาน พ.ศ. ๒๕๔๒

๓. การขอกำหนดตำแหน่งใหม่ (ลูกจ้างที่ยังไม่มีหมายเลข)  ดำเนินการขออนุมัติกำหนดตำแหน่งใหม่ พิจารณาปีละ ๒ ครั้ง (มิถุนายน และ มกราคม)

๓.๑ แบบฟอร์มขอนุมัติกำหนดตำแหน่งใหม่

๓.๒ มติ กบม. ๓/๖๑  เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการขอกำหนดอัตรากำลัง

๓.๓ แบบวิเคราะห์ภาระงานประกอบการขอกำหนดตำแหน่ง  pfd  excel

๓.๔ ตัวอย่าง การวิเคราะห์ภาระงานประกอบการขอกำหนดตำแหน่ง

๓.๕ มติสภามหาวิทยาลัย ๓/๒๕๕๘ เรื่อง แผนอัตรากำลังบุคลากร

๔. แบบทะเบียนคุมสัญญาจ้าง