ขออนุมัติจ้างลูกจ้าง ปีงบประมาณ ๒๕๖๓

Download
Download is available until [expire_date]
  • Version
  • Download 166
  • File Size 6.42 MB
  • File Count 1
  • Create Date 22 มิถุนายน 2019
  • Last Updated 8 กรกฎาคม 2019

ขออนุมัติจ้างลูกจ้าง ปีงบประมาณ ๒๕๖๓

ตามที่มหาวิทยาลัย ได้มีบันทึกที่ อว. ๘๐๐๐/ว ๓๔ ลงวันที่ ๒๑ มิถุนายน ๒๕๖๒  เรื่อง การดำเนินการเกี่ยวกับการขออนุมัติจ้างลูกจ้าง ปีงบประมาณ ๒๕๖๓ (ลูกจ้างมีหมายเลข) โดยให้ดำเนินการตามเอกสารที่กำหนด และส่งบันทึกขออนุมัติ ภายในวันที่ ๑๐ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๒

รายละเอียดเอกสารที่เกี่ยวข้อง ดังนี้

กระบวนการขออนุมัติจ้างลูกจ้าง

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แนวปฏิบัติในการดำเนินการเกี่ยวกับการจ้างลูกจ้าง

๑. การจ้างลูกจ้างรายเดิม (จ้างต่อ) ดำเนินการตามแบบฟอร์มที่กำหนด

๑.๑ แบบฟอร์มขออนุมัติจ้างลูกจ้าง ปีงบประมาณ ๒๕๖๓   pdf     word

๑.๒ มติ กบม. ๕/๖๒ เรื่อง แนวปฏิบัติในการดำเนินการเกี่ยวกับการจ้างลูกจ้าง ปีงบประมาณ ๒๕๖๓

๒. การจ้าง กรณีตำแหน่งว่าง  ดำเนินการเปิดสอบคัดเลือก ตามประกาศมหาวิทยาลัยฯ

ประกาศมหาวิทยาลัยฯ เรื่อง การสรรหา การคัดเลือก และการทดลองปฏิบัติงาน พ.ศ. ๒๕๔๒

๓. การขอกำหนดตำแหน่งใหม่ (ลูกจ้างที่ยังไม่มีหมายเลข)  ดำเนินการขออนุมัติกำหนดตำแหน่งใหม่ พิจารณาปีละ ๒ ครั้ง (มิถุนายน และ มกราคม)

๓.๑ แบบฟอร์มขอนุมัติกำหนดตำแหน่งใหม่

๓.๒ มติ กบม. ๓/๖๑  เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการขอกำหนดอัตรากำลัง

๓.๓ แบบวิเคราะห์ภาระงานประกอบการขอกำหนดตำแหน่ง  pfd  excel

๓.๔ ตัวอย่าง การวิเคราะห์ภาระงานประกอบการขอกำหนดตำแหน่ง

๓.๕ มติสภามหาวิทยาลัย ๓/๒๕๕๘ เรื่อง แผนอัตรากำลังบุคลากร

๔. แบบทะเบียนคุมสัญญาจ้าง