แบบฟอร์มคำร้องเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล (แบบ บค.)

[featured_image]
Download is available until [expire_date]
  • Version
  • Download
  • File Size 2.50 KB
  • File Count 1
  • Create Date 3 กุมภาพันธ์ 2017
  • Last Updated 18 กันยายน 2021

แบบฟอร์มคำร้องเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล (แบบ บค.)

เลข บค.  ชื่อแบบฟอร์ม กรอกฟอร์ม Lesspaper
 บค.๐๑  ใบสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุแต่งตั้ง
 บค.๐๒  ใบสมัครสอบคัดเลือกพระภิกษุสามเณรเพื่อบรรจุ
 บค.๐๓   ใบรายงานตัวเข้าเป็นบุคลากรตำแหน่งเจ้าหน้าที่ อาจารย์
 บค.๐๔   ใบรายงานตัวเป็นบุคลากรตำแหน่งนิสิตปฏิบัติศาสนกิจ
 บค.๐๕  แบบกรอกประวัติบุคลากร ภิกษุ
 บค.๐๖  แบบกรอกประวัติบุคลากร ฆราวาส
 บค.๐๗  แบบกรอกประวัติบุคลากร นิสิตปฏิบัติศาสนกิจ
 บค.๐๘  แบบกรอกประวัติบุคลากร ลูกจ้างชั่วคราว
 บค.๐๙  แบบกรอกประวัติบุคลากร ที่ปรึกษา
 บค.๑๐  แบบกรอกประวัติบุคลากร ผู้เชี่ยวชาญ ผู้ชำนาญการ
 บค.๑๑  แบบใบคำร้องขอหนังสือรับรองเงินเดือน
 บค.๑๒  บัญชีลงเวลาปฏิบัติงานของบุคลากร
 บค.๑๓  ใบลาอาพาธ ป่วย ลากิจ ลาคลอดบุตร
 บค.๑๔  ใบลาพักผ่อนประจำปี
  บค.๑๕  ใบลาอุปสมบท
 บค.๑๖  ใบลาเข้ารับการตรวจเลือก หรือเข้ารับการเตรียมพล
 บค.๑๗  ใบลาไปศึกษา ฝึกอบรม ดูงาน ปฏิบัติการวิจัย
 บค.๑๘  ใบลาไปปฏิบัตงานในองค์การระหว่างประเทศ
  บค.๑๙  แบบใบลาออกจากการเป็นบุคลากรของมหาวิทยาลัย
 บค.๒๐  ใบรายงานการปฏิบัติงานในองค์การระหว่างประเทศ
 บค.๒๑  ใบลาอยู่ปฏิบัติงานต่อในองค์การระหว่างประเทศ
 บค.๒๒  ใบลาไปปฏิบัติศาสนกิจในต่างประเทศ
 บค.๒๓  ใบลาอยู่ปฏิบัติศาสนกิจต่อในต่างประเทศ
 บค.๒๔  ใบลาติดตามคู่สมรส
 บค.๒๕  ใบขอยกเลิกวันลา
 บค.๒๖  สัญญาของบุคลากรที่ไปศึกษา ฝึกอบรม ดูงานปฏิบัติการวิจัย
 บค.๒๗  สัญญาคำประกันประเภทบุคคลคำประกัน
 บค.๒๘  สัญญาคำประกันประเภทหลักทรัพย์คำประกัน
 บค.๒๙  สัญญาต่ออายุผู้เกษียณอายุการทำงาน
 บค.๓๐  แบบคำขอมีบัตรประจำตัวหรือขอบัตรประจำตัวใหม่  Word   pdf   Website
 บค.๓๑  แบบขอกลับเข้าปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยตามข้อ ๒๕
 บค.๓๒  แบบขอกลับเข้าเป็นบุคลากรของมหาวิทยาลัยตามข้อ ๒๖
 บค.๓๓  สัญญารับทุนโครงการพัฒนาบุคลากร
 บค.๓๔  สัญญาคำประกันผู้รับทุนโครงการพัฒนาบุคลากร
 บค.๓๕  แบบขออนุมัติลาไปสอบคัดเลือกเพื่อศึกษาต่อ
 บค.๓๖  แบบขอเงินสวัสดิการเกี่ยวกับรักษาพยาบาลของบุคลากร PDF Form *
 บค.๓๗  แบบประมวลผลงานสำหรับบุคลากร ตำแหน่งวิชาการ
 บค.๓๘  แบบประเมินผลการปฏิบัติงานบุคลากร ตำแหน่งวิชาการ  Word
 บค.๓๙  แบบประมวลผลงานบุคลากร ตำแหน่งปฏิบัติการวิชาชีพและบริหารทั่วไป
 บค.๔๐  แบบประเมินผลการปฏิบัติงานบุคลากร ตำแหน่งปฏิบัติการวิชาชีพและบริหารทั่วไป
 บค.๔๑  แบบประมวลผลงานผู้บริหาร ตำแหน่งปฏิบัติการวิชาชีพและบริหาร
 บค.๔๒  แบบประเมินผลการปฏิบัติงานผู้บริหาร ตำแหน่งปฏิบัติวิชาชีพและบริหารทั่วไป
 บค.๔๓  แบบประมวลผลงานผู้บริหาร ตำแหน่งวิชาการ
 บค.๔๔  แบบประเมินผลการปฏิบัติงานผู้บริหาร ตำแหน่งวิชาการ
 บค.๔๕  แบบสรุปผลการประเมินการปฏิบัติงานบุคลากร
 บค.๔๖  แบบขออนุมัติลาศึกษาต่อ
 บค.๔๗  แบบขออนุมัติรับทุนการศึกษาต่อ
 บค.๔๘  แบบขออนุมัติเบิกเงินทุนการศึกษา
 บค.๔๙  แบบสัญญาจ้าง ตำแหน่งปฎิบัติการวิชาชีพและบริหารทั่วไป/วิชาการ(ลูกจ้าง)
บค.๔๙.๑  แบบสัญญาจ้างการทดลองปฏิบัติงาน ตำแหน่ง ลูกจ้าง
 บค.๕๐  แบบสัญญาจ้าง ตำแหน่งปฏิบัติการวิชาชีพและบริหารทั่วไปวิชาการ ลูกจ้าง
 บค.๕๑  แบบการประเมินผลบัณฑิตทดลองปฏิบัติงาน
 บค.๕๒  แบบหนังสือรับรองการปฏิบัติงาน
 บค.๕๓  แบบขอเบิกเงินสวัสดิการช่วยเหลือการศึกษาของบุตรบุคลากร
 บค.๕๔  แบบรายงานผลการลาศึกษา
 บค.๕๕  แบบสัญญาจ้างบุคลากรประจำ
บค.๕๕.๑ แบบสัญญาจ้างบุคลากรประจำ ตำแหน่ง วิชาการ ปฏิบัติการวิชาชีพและบริหารทั่วไป
บค.๕๕.๒ แบบสัญญาจ้างการทดลองปฏิบัติงาน ตำแหน่ง วิชาการ ปฏิบัติการวิชาชีพและบริหารทั่วไป
 บค.๕๖  แบบสัญญาค้ำประกันผู้รับจ้างตำแหน่งวิชาการและปฏิบัติการวิชาชีพฯ
บค.๕๖.๑ แบบสัญญาเอกสารแนบท้ายสญญาค้ำประกัน
 บค.๕๗  แบบขอเบิกเงินสวัสดิการค่ารักษาพยาบาล (ลูกจ้าง)
 บค.๕๘  แบบคำร้องทั่วไป กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ มจร
 บค.๕๙  แบบคำร้องแทนสมาชิก กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ มจร
 บค.๖๐  แบบสมัครเข้าเป็นสมาชิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ มจร
บค.๖๑ แบบขอเบิกเงินสวัสดิการฌาปนกิจสงเคราะห์
บค.๖๒ แบบฟอร์มแจ้งเปลี่ยนแปลงอัตราเงินสะสม
บค.๖๓ แบบฟอร์มรายงานความคืบหน้าวิทยานิพนธ์
บค.๖๔ แบบฟอร์มเกี่ยวกับความก้าวหน้าตำแหน่งปฏิบัติการวิชาชีพ
๖๔-๑ แบบแจ้งให้จัดทำผลงานเสนอเข้ารับการประเมินฯ
๖๔-๒ แบบรายงานอัตรากำลัง ผู้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น
๖๔-๓ แบบจัดส่งผลงานเพื่อขอรับการประเมินในระดับที่สูงขึ้น
๖๔-๔ แบบแสดงหลักฐานการมีส่วนร่วมในผลงาน 
๖๔-๕ แบบรับรองจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการ
๖๔-๖ แบบประวัติบุคลากรแนบท้ายผลงาน
บค.๖๕ แบบสัญญาค้ำประกันที่เกี่ยวข้องกับการลาศึกษา ฝึกอบรม และปฏิบัติการวิจัย
บค.๖๖ แบบสัญญาค้ำประกันที่เกี่ยวข้องกับการผ่อนชำระหนี้ของเจ้าหน้าที่

* PDF Form แบบฟอร์ม PDF ที่กรอกข้อความได้ เมื่อกรอกเสร็จแล้ว ให้ Save as.. ตั้งชื่อเป็นเอกสารใหม่